Back to top

V Dunajskej Strede je možné zapísať deti do základných škôl na školský rok 2022/2023 v termíne od 20. do 28. apríla

Publikované: 18. apríl 2024 - 16:07
V Dunajskej Strede sa v dňoch 20.-28. apríla budú konať zápisy do základných škôl v zriadení mesta. Podľa aktuálneho znenia školského semaforu je zápis do základnej školy možný s osobnou prítomnosťou detí a rodičov.
V Dunajskej Strede je možné zapísať deti do základných škôl na školský rok 2022/2023 v termíne od 20. do 28. apríla


Na základnej škole Smetanov háj zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2022/2023 prebehne 20. 4. 2022-28. 4. 2022 v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod. a 23. 4. 2022 (sobota) v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod.

Slávnostný zápis žiakov  do 1. ročníka na školský rok  2022/2023, sa bude konať dňa 20. apríla 2022 (streda) o 16:30 hod. Budúcich prváčikov a ich zákonných zástupcov čaká kultúrny program a malé prekvapenie.

Na základnej škole na ulici Jilemnického zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom  má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku a to v pracovných dňoch od 7:30 do 15:00 hodiny, blok A, prvé poschodie, číslo dverí 59. Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.

Základné školy k zápisu poskytnú formulár – Prihláška – k zápisu do 1. ročníka, ktorý je zverejnený na webových stránkach základných škôl. Dotazník k zápisu do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2022/2023 môže vyplniť zákonný zástupca dieťaťa aj priamo v škole s učiteľom, ktorý robí zápis.

Užitočné informácie o zápise:

- Pri zápise musí zákonný zástupca predložiť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave dieťaťa.

- Ak je výkon rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu upravený súdom, zákonný zástupca dieťaťa preukáže pri zápise zverenie dieťaťa do osobnej starostlivosti.

- Rodič (zákonný zástupca) musí zapísať dieťa, ktoré v školskom roku 2021/2022 pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

- Rodič (zákonný zástupca) musí opätovne zapísať aj dieťa, ktorému bol v školskom roku 2021/2022 povolený odklad plnenia povinnej školskej dochádzky.

- Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Základné školy k zápisu poskytnú formulár – Prihláška – k zápisu do 1. ročníka, ktorý je zverejnený na webových stránkach základných škôl.

dunstreda.sk

 


Cookies