Back to top

Verejná výzva samosprávneho kraja

Publikované: 25. január 2019 - 11:08
Úrad Trnavského samosprávneho kraja vypisuje verejnú súťaž na vypracovanie Koncepcie založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste Dunajská Streda.
Verejná výzva samosprávneho kraja

Zámer výzvy

V spádovej oblasti Dunajská Streda žije približne 150 tisíc občanov maďarskej národnosti, ktorí majú možnosť navštíviť najbližšie divadelné predstavenia v maďarskom jazyku v mestách Komárno a Györ. Zámer založenia divadelnej scény v Dunajskej Strede stavia na vzájomnej inšpirácii a obohacovaní medzi kultúrami. Divadelná scéna má za cieľ obohatiť kultúru maďarskej komunity v Trnavskom kraji a poskytnúť priestor na kultúrnu výmenu v regionálnom, celoštátnom a medzištátnom meradle. Zámer vychádza z myšlienky postupného koncepčného budovania kultúrnej infraštruktúry Trnavského samosprávneho kraja vo všetkých subregiónoch.

Požiadavky vyhlasovateľa

Výzva je určená pre fyzické a právnické osoby pôsobiace v oblasti divadelnej kultúry.

Podmienky účasti:

 1. znalosť divadelného prostredia v SR
 2. informovanosť o lokálnom kontexte, znalosť miestnych a regionálnych pomerov
 3. odborné zázemie (autorstvo / spoluautorstvo / konzultácia odborníkov z oblasti divadla, umenia alebo kultúry)
 4. prax v oblasti kultúry (divadelná skúsenosť výhodou) v dĺžke minimálne 5 rokov
 5. bezúhonnosť

Požiadavky na predloženú koncepciu:

Koncepcia v rozsahu maximálne 15 normostrán musí pomenovať základné parametre fungovania regionálnej divadelnej scény minimálne v nasledovných okruhoch:

 1. programová skladba a umelecká tvorba
 2. sídlo a technické zázemie
 3. prevádzka a financovanie

Hodnotiace kritériá

Odborná komisia zložená zo zástupcov Trnavského samosprávneho kraja a odbornej verejnosti vyhodnotí prihlásené koncepcie podľa nasledovných kritérií:

 1. kvalita a jedinečnosť navrhovanej koncepcie a jej prínos pre región
 2. technická a finančná vykonateľnosť
 3. dlhodobá udržateľnosť
 4. renomé predkladateľa

Autor víťaznej koncepcie bude odmenený finančným príspevkom v hodnote 1.000,- EUR.

Víťazná koncepcia bude prerokovaná Úradom Trnavského samosprávneho kraja a o jej prípadnej realizácii rozhodne Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja.

Termín podania: do 30.04.2019 (rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo pečiatke podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja) 

Adresa podania:            Úrad Trnavského samosprávneho kraja

Odbor kultúry a športu      

Starohájska 10

917 01 Trnava

Koncepciu založenia regionálnej divadelnej scény národnostného charakteru v meste Dunajská Streda je potrebné zaslať na uvedenú adresu, alebo doručiť do podateľne Úradu Trnavského samosprávneho kraja v uzatvorenej obálke s označením: „NEOTVÁRAŤ – Koncepcia divadla Dunajská Streda“.

Toto ste už čítali?

Cookies