Back to top

Voľby hlavného kontrolóra

Publikované: 23. august 2021 - 21:40
Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí dňa 29.06.2021 rozhodlo o vyhlásení voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda a schválilo nasledovné predpoklady a požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
Voľby hlavného kontrolóra

Kvalifikačné predpoklady: minimálne úplne stredné vzdelanie

Ďalšie požiadavky:

  • predpokladaný nástup do práce: 1. decembra 2021
  • pracovný pomer na plný pracovný úväzok na funkčné obdobie: 6 rokov
  • bezúhonnosť
  • minimálne 5 ročná prax
  • riadiace a organizačné schopnosti
  • plat podľa § 18c ods. 1 a ods. 5. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Náležitosti písomnej prihlášky

a) Osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu.

b) Dosiahnuté najvyššie vzdelanie.

c) Prehľad doterajšej praxe so stručným popisom pracovných činností.

d) Informácia o tom, či ku dňu podania prihlášky podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť a o členstve v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.

e) Informácia o znalosti základných noriem samosprávy.

f) Informácia o jazykových a počítačových znalostiach.

g) Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra mesta Dunajská Streda na rokovaní Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda. Písomný súhlas obsahuje najmä údaje o tom, kto súhlas dáva, komu sa súhlas dáva a na aký účel, rozsah osobných údajov, na akú dobu sa súhlas dáva a podmienky jeho odvolania.

Požadované doklady:

Písomná prihláška

Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Štrukturovaný životopis

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov (príloha č. 1)

Dátum podania písomnej prihlášky spolu s požadovanými originálnymi alebo úradne overenými dokladmi: najneskôr dňa 15.10.2021 do 10.00 hod. na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda. Na obálku je potrebné napísať ,,Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ,,.

Termín, čas a miesto konania voľby: 16.11.2021 so začiatkom o 14.30 hod. na zasadnutí Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, budova Mestského úradu v Dunajskej Strede, na adrese Hlavná ulica 50/16, 929 01 Dunajská Streda, zasadacia miestnosť na II. poschodí.

Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky budú písomne pozvaní na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, ktoré sa bude konať dňa 16.11.2021, kde každý kandidát bude mať právo vystúpiť za účelom svojej prezentácie v časovom rozsahu maximálne 10 min.

Toto ste už čítali?

Cookies