Back to top

Vvýberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho technického a investičného odboru

Publikované: 2. máj 2019 - 15:54
V súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho odboru technického a investičného Mestského úradu v Dunajskej Strede.
Vvýberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho technického a investičného odboru

Neodpustiteľné požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa /technického smeru/,  najmenej 10 rokov praxe, 

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ostatné kritériá a požiadavky:

- aktívne ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka, 

- práca s PC, riadiace a organizačné schopnosti,

- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,

- znalosť legislatívy v oblasti samosprávy,

- flexibilita, schopnosť pracovať samostatne,

- zdravotná spôsobilosť, lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis,
  • overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, fotokópia dokladov o ďalšom vzdelaní,  
  •  prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
  • doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • návrh koncepcie riadenia odboru.

Predpokladaný nástup: 1. júna 2019   

Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 23. mája 2019  v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci odboru technického a investičného  – neotvárať“  poštou na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, oznámený písomne.

Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/590 39 19

V Dunajskej Strede dňa 26. apríla 2019

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

Toto ste už čítali?

Cookies