Nachádzate sa tu

Výberové konanie

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, jún 11 - 12:28 | Pre verejnosť
V súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Dunajská Streda v y h l a s u j e v ý b e r o v é k o n a n i e na obsadenie funkcie vedúceho odboru stavebného Mestského úradu v Dunajskej Strede.
Výberové konanie

Neodpustiteľné požiadavky:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa  stavebného smeru, najmenej 10 rokov praxe,  

- bezúhonnosť,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ostatné kritériá a požiadavky:

- aktívne ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka, 

- práca s PC, riadiace a organizačné schopnosti,

- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,

- znalosť legislatívy v oblasti samosprávy,

- flexibilita, schopnosť pracovať samostatne,

- zdravotná spôsobilosť, lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis,
  • overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, fotokópia dokladov o ďalšom vzdelaní,  
  •  prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
  • doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
  •  súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • návrh koncepcie riadenia odboru.

Predpokladaný nástup: 1. septembra 2018    

Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 10. augusta 2018  v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci „Odboru stavebného“ – neotvárať“  poštou na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, oznámený písomne.

Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/590 39 19

V Dunajskej Strede dňa 8. júna 2018