Back to top

Výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho technického oddelenia

Publikované: 10. október 2017 - 11:51
V súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Dunajská Streda vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho technického oddelenia Mestského úradu v Dunajskej Strede.

Neodpustiteľné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie II. Stupňa /technického smeru/,  najmenej 5 rokov praxe, 
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Ostatné kritériá a požiadavky:
- aktívne ovládanie štátneho jazyka, znalosť maďarského jazyka, 
- práca s PC, riadiace a organizačné schopnosti,
- komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
- znalosť legislatívy v oblasti samosprávy,
- flexibilita, schopnosť pracovať samostatne,
- zdravotná spôsobilosť, lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti.

Doklady požadované doložiť k prihláške na výberové konanie:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania a profesijný životopis,
  • overené fotokópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní, fotokópia dokladov o ďalšom vzdelaní,  
  •  prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
  • doklad o morálnej bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
  • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • návrh koncepcie riadenia odboru.

Predpokladaný nástup: 1. januára 2018   

Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 31. októbra 2017  v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie – vedúci technického oddelenia“ – neotvárať“  poštou na adresu: Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, alebo osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda.

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia do výberového konania, oznámený písomne.

Ďalšie informácie na tel. čísle: 031/590 39 19

V Dunajskej Strede dňa 4. októbra 2017
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

Toto ste už čítali?

Cookies