Back to top

Vymenovali nového viceprimátora

Publikované: 6. apríl 2023 - 12:00
Piate zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo 4. apríla vo veľkej zasadačke mestského úradu.
Vymenovali nového viceprimátora

V úvode zasadnutia primátor JUDr. Zoltán Hájos predstavil poslancom novú vedúcu útvaru primátora Ing. Darinu Nagyovú a – popri staronovom viceprimátorovi Attilovi Karaffovi - vymenoval za svojho druhého zástupcu MUDr. Juraja Puhu, miestneho zástupcu politickej strany Szövetség – Aliancia, ktorý bude viceprimátorom nie na plný úväzok.

„Vymenovanie pre mňa znamená veľkú česť a obrovskú zodpovednosť. Svojou prácou sa budem snažiť zastupovať záujmy obyvateľov mesta Dunajská Streda a pomáhať pri práci vedenia mesta a poslancov mestskej samosprávy. Občas máme síce ostrejšie diskusie, ale vďaka nim sa učíme zosúlaďovať. Som presvedčený, že nakoniec budeme môcť spolupracovať na báze vzájomného rešpektu,“ povedal vo svojom úvodnom prejave nový zástupca primátora, aktívny poslanec mestskej časti Malé Blahovo a predseda Komisie MsZ Dunajská Streda pre sociálnu starostlivosť a zdravotníctvo.

V úvode schôdze bol z programu vyradený návrh na odmeňovanie poslancov Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda a ďalších členov komisií, o ktorom sa rozhodne neskôr.

Následne poslanci odsúhlasili finančné účtovníctvo mesta za rok 2022, správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za minulý rok, zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 č. 1/2023 a správu o činnosti mestskej polície za rok 2022. V súvislosti s tým odznelo, že mestskí policajti čoskoro dostanú telové kamery.

Zastupiteľstvo sa venovalo aj niekoľkým návrhom zámeny pozemkov, ktorých realizácia okrem iného podporí bezpečnosť dopravy, uľahčí kanalizačné práce, resp. vo viacerých prípadoch sa na konkrétnych plochách plánujú vybudovať cyklotrasy.

Viaceré programové body sa zaoberali mestskou spoločnosťou Gastro DS, s.r.o., a tak napríklad zastupiteľstvo schválilo, aby spoločnosť v budúcnosti prevádzkovala kuchyne ôsmich materských škôl ako výdajných jedální. Na zasadnutí odznelo veľa kritiky voči gastrospoločnosti, ktorej konateľ Ondrej Kosztra prednedávnom odstúpil. Jeho odstúpenie však muselo vziať na vedomie aj mestské zastupiteľstvo, aby samospráva mohla hľadať nového konateľa. Na zasadnutí bol preto navrhnutý dočasný konateľ v osobe Alexandra Dakóa a to na obdobie - podľa plánu najneskôr do júna -, kým sa na čelo cateringovej spoločnosti nepostaví vhodný odborník.

Podľa dočasného konateľa „naším plánom je, aby sme do toho času, kedy bude nový odborník zvolený do funkcie, už mali jasnú predstavu o fungovaní spoločnosti a to od ľudí, ktorí tam pracujú. Urobím všetko pre to, aby sa tam vládnuca atmosféra konečne upokojila“. Väčšina poslancov sa zhodla na tom, že problém nie je v zavedenej štruktúre, ale predovšetkým v nedostatku odborníkov v mestskej stravovacej spoločnosti.

Zástupcovia mesta sa venovali aj otázke parkovania, v rámci čoho chcú predovšetkým napraviť problematické parkovanie na sídliskách, a to aj zákazom parkovania úžitkových vozidiel. Komplexné nariadenie o dočasnom parkovaní bude pripravené do júna. Na zasadnutí odznelo, že smerodajný je počet obyvateľov registrovaných v parkovacom systéme - pretože mesto môže rozširovať parkovacie kapacity len vtedy a tam, kde je to podľa systému potrebné. Je možné, že na jednom sídlisku býva viacero ľudí, no kým sa „nedunajskostredčania“ neregistrujú, dovtedy im mesto nemôže vytvárať nové parkovacie miesta. „Konkrétne rozhodnutia môžeme robiť len vo svetle konkrétnych čísel,“ povedal primátor Zoltán Hájos.

Upravili aj všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého bude mesto odvážať biologický odpad z rodinných zón od skoršieho termínu ako doteraz, konkrétne od marca.

Novelou prešli organizačné pokyny o postupe a podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, ktorého hlavným cieľom je, ako naznačil primátor: „aby sa nemuseli materské školy zatvárať, ale aby mohla každá z nich fungovať s plnou kapacitou, pretože iba vtedy budú z hospodárskeho hľadiska udržateľné.“

Na zasadnutí bola zvolená nová právna rada mestského neinvestičného fondu Merkúr, n.f. v zložení predseda Ladislav Gútay, členovia správnej rady Alexander Dakó, Juraj Puha, Rita Őri, Imre Jarábik a revízor Csaba Penczinger. Zástupcami Mestskej rady školy v Dunajskej Strede naďalej zostávajú mestský poslanec László A. Szabó a Tímea Molnár, vedúca odboru školstva, sociálnych vecí, športu a kultúry.

Poslanci schválili aj zaradenie Centra voľného času ako súčasť Základnej školy Zoltána Kodálya s VJM. Inštitúcia predtým pôsobila ako nezávislý právny subjekt, neustále však bola v záujme prežitia odkázaná na dotácie od mesta. Teraz sa pre obe inštitúcie – CVČ aj ZŠ Kodálya - vytvorí vhodný vzťah, keďže Centrum voľného času takto nebude musieť zaniknúť.

Na zasadnutí schválili výšku poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta v roku 2023 mimovládnym organizáciám, návrhy na vyplatenie ročných odmien pre riaditeľov Zariadenia pre seniorov Dunajská Streda, Centra sociálnej starostlivosti Dunajská Streda, Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára, ako aj návrh na udelenie verejných ocenení mesta Dunajská Streda. Tento rok bude udelená cena Pro Urbe Ágote Antal a Jurajovi Lépesovi, cena Pro Urbe Juvenis Virág Mórocz a cena Pro Educatione Viole Erősovej.

(nagy)

Foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies