Back to top

Výzva mesta Dunajská Streda na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2020“

Publikované: 1. január 2020 - 18:52
VÝZVA mesta Dunajská Streda č. 1/2020 na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2020“
Výzva mesta Dunajská Streda na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2020“

V súlade s článkom VI. ods. 1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 1/2015  o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám –podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda v znení neskorších zmien mesto Dunajská Streda (ďalej len Mesto) zverejňuje

výzvu

na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2020“.

Žiadosti o poskytnutie dotácií sa podávajú od 1.1.2020 do 31.1.2020 (vrátane).

 1. Všeobecné informácie týkajúce sa programu

Názov programu:               Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2020

Vyhlasovateľ programu:   mesto Dunajská Streda

Cieľ programu:                  podpora všeobecne prospešných služieb a verejnoprospešných účelov

Oblasť podpory:                 - telesná kultúra a šport

                                              - kultúrne aktivity

                                              - sociálna pomoc, humanitárna starostlivosť, zdravotnícka starostlivosť

                                              - vzdelávanie, výchova

Časové obdobie programu: kalendárny rok 2020

Finančné zabezpečenie programu: dotácia z rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2020

V jednom rozpočtovom roku môže žiadateľ podať žiadosť o dotáciu v jednej oblasti len na jeden projekt.

 1. Podmienky financovania projektov realizovaných v rámci programu
 1. Oprávnení žiadatelia/príjemcovia dotácie 

Dotácie možno poskytnúť právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt v Meste alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území Mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom Mesta.

Dotácia sa neposkytuje politickým stranám, politickým hnutiam a ich koalíciám.

Dotáciu nie je možné poskytnúť na projekty, ktorých cieľom je podpora akýchkoľvek foriem násilia, diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, homofóbie.

Za oprávneného žiadateľa o dotáciu sa považuje žiadateľ, ktorý:

 1. včas podal úplnú žiadosť s požadovanými prílohami, 
 2. nemá nedoplatok voči Mestu,
 3. má vyrovnaný vzťah k rozpočtu Mesta,
 4. nebol v omeškaní s vyúčtovaním dotácie poskytnutej z rozpočtu Mesta v predchádzajúcom kalendárnom roku.
 1. Oprávnené náklady

Za oprávnené náklady súvisiace s realizáciou projektov sa považujú preukázané výdavky žiadateľov, medzi ktoré patria najmä: cestovné náhrady, stravné, honoráre, odvedená daň, odvody do poistných fondov, úrazové poistenie, materiál a služby.

Kapitálové výdavky môžu byť akceptované len vo výnimočných prípadoch. 

Finančné prostriedky poskytnuté na dotáciu sa nesmú použiť na nákup tabakových výrobkov, alkoholických nápojov, omamných látok, zbraní a streliva.

 1. Termíny realizácie projektov
 • začiatok realizácie:      od 01.01.2020   
 • koniec realizácie:          k  31.12.2020
 1. Podmienky a termíny financovania projektov 

Príslušný odbor Mestského úradu, ktorý je správcom kapitoly, z ktorej sa poskytuje dotácia, písomne oznámi žiadateľom výsledky schvaľovacieho procesu a vyhotoví zmluvy s prijímateľmi dotácií.

Finančné prostriedky sa vyplácajú priebežne v priebehu roka 2020, pričom ako prvé sú financované schválené dotácie na projekty uskutočnené v mesiacoch pred rozhodnutím Mestského zastupiteľstva o poskytnutí dotácie.

Prijímateľ dotácie je povinný zabezpečiť počas realizácie projektu informovanie verejnosti uverejnením informácie o realizácii projektu s finančnou podporou Mesta. Bližšie informácie ohľadne spôsobu a obsahu uverejnených informácií budú uvedené v zmluve o poskytnutí dotácie.

 1. Postup pri posudzovaní projektov, schvaľovaní žiadostí o dotáciu a čerpaní dotácie
 1. Podávanie žiadostí o dotáciu

Žiadosti o dotáciu sa podávajú v jednom vyhotovení osobne v podateľni Mestského úradu v Dunajskej Strede alebo poštou (za deň doručenia žiadosti poštou sa považuje dátum na pečiatke pošty) v termíne od 01.01.2020 do 31.01.2020 (vrátane).

Adresa:           Mestský úrad Dunajská Streda

Hlavná 50/16

929 01 Dunajská Streda

Obálku je potrebné označiť názvom programu: „Podpora všeobecne prospešných služieb a aktivít v roku 2020“.

 1. Posudzovanie žiadostí o dotáciu

Príslušný odbor Mestského úradu, ktorý je správcom kapitoly, z ktorej sa poskytuje dotácia, priebežne a operatívne posudzuje doručené žiadosti, ich formálny a vecný súlad s podmienkami uvedenými vo výzve. Nekompletné žiadosti navrhne vyradiť z procesu posudzovania. 

Žiadosti bez zásadných formálnych a vecných nedostatkov posúdi príslušná komisia Mestského zastupiteľstva pre danú oblasť. Nekompletné žiadosti a žiadosti podané po stanovenej lehote komisia vyradí z procesu posudzovania. 

O poskytnutí dotácie rozhoduje:

 1. komisia do výšky 1000 eur vrátane,
 2. Mestské zastupiteľstvo nad 1000 eur.

Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok.                                                                            

 1. Čerpanie dotácie 

Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci rozpočtového obdobia, najneskôr do 31.12.2020.

Prijímateľ dotácie je povinný nevyčerpané finančné prostriedky vrátiť do 15.01.2021 na účet Mesta, z ktorého boli poskytnuté. Zároveň je potrebné zaslať avízo o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov.

 1. Vyúčtovanie dotácie   

Prijímateľ dotácie je povinný predložiť Mestu vyúčtovanie použitia poskytnutej dotácie na formulári, ktorého vzor je uvedený vo výzve, do 30 dní po uskutočnení projektu.

V osobitných prípadoch túto lehotu možno predĺžiť; za osobitný dôvod sa považuje projekt uskutočnený v mesiacoch pred rozhodnutím Mestského zastupiteľstva o poskytnutí dotácie.

V prípade akcie/projektu uskutočneného v mesiacoch november a december, resp. v prípadoch dotácie na celoročnú činnosť, prijímateľ dotácie predkladá vyúčtovanie najneskôr do 15.1.2021.

Vyúčtovanie musí obsahovať vyhodnotenie projektu, fotodokumentáciu, financovanie projektu a kópie účtovných dokladov preukazujúcich čerpanie dotácie. 

V prípade, ak prijímateľ dotácie poruší povinnosť použiť dotáciu na dohodnutý účel, je povinný do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mesta vrátiť poskytnutú dotáciu Mestu v plnej výške. Mesto je oprávnené požadovať vrátenie dotácie aj v prípade, ak prijímateľ nedodrží lehotu určenú na predloženie vyúčtovania použitia poskytnutej dotácie.

 1. Zoznam príloh k žiadosti o dotáciu

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe žiadosti na predpísanom formulári, ktorý je súčasťou tejto výzvy.

K žiadosti je potrebné priložiť:

 1. čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá voči Mestu žiadne nedoplatky,
 2. čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že nie je v konkurze alebo v likvidácii a nie je voči nemu vedené exekučné konanie,
 3. kópiu stanov občianskeho združenia potvrdenú Ministerstvom vnútra SR, potvrdenie o registrácii cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, zriaďovaciu listinu školy spolu s aktuálnym potvrdením zriaďovateľa.

Žiadosti si môžete stiahnúť TU.

dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies