Back to top

VÝZVA na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta

Publikované: 25. január 2023 - 17:36
Mesto Dunajská Streda (ďalej len Mesto) zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2023“.
VÝZVA na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta

Všeobecné informácie týkajúce sa programu

Názov programu: Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2023

Oblasť podpory:

  • 1. Rozvoj a podpora miestnych kultúrno-spoločenských aktivít, zachovanie kultúrneho dedičstva
  • 2. Rozvoj a podpora športu a telesnej kultúry
  • 3. Rozvoj a podpora výchovy a vzdelávania, podpora práce s deťmi a mládežou
  • 4. Rozvoj a podpora sociálnej, humanitnej a charitatívnej činnosti

Vyhlasovateľ programu: Mesto Dunajská Streda

Cieľ programu: Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov

Časové obdobie programu: Kalendárny rok 2023

Finančné zabezpečenie programu: Rozpočet Mesta Dunajská Streda na rok 2023

Celková suma určená na dotácie: 257 057,- €

Termíny predkladania žiadostí o dotácie: Od 30. januára 2023 do 28. februára 2023 (vrátane)

Spôsob predkladania žiadostí o dotácie: Elektronický formulár zverejnený na webovom sídle Mesta

Termíny realizácie projektov: Začiatok realizácie: 1. januára 2023 (vrátane), Koniec realizácie: 31. decembra 2023 (vrátane)

Žiadosti o poskytnutie dotácie sa podávajú na riadne vyplnenom elektronickom formulári zverejnenom na webovom sídle Mesta v termíne od 30. januára 2023 do 28. februára 2023.

Manuál k vyplneniu elektronického formulára Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta Dunajská Streda na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov nájdete na webovej stránke Mesta.

Posudzovať sa budú iba žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 5 a 6 VZN č. 15/2020 a vo výzve, a to najneskôr do 40 dní od termínu uzávierky prijímania žiadostí.

O pridelení dotácie úspešným žiadateľom (ďalej len „prijímatelia dotácie“) rozhodnú poslanci mestského zastupiteľstva a členovia odbornej komisie MsZ pre danú oblasť podpory - neposlanci (ďalej aj ako „hodnotiaci“) podľa hodnotiacich kritérií uvádzaných v článku 7, ods. 6-10 VZN č. 15/2020 o Posudzovaní a schvaľovaní žiadostí o dotáciu.

Zoznam podporených projektov bude zverejnený na webovej stránke Mesta www.dunstreda.sk v časti dotácie/schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu.

Úplné znenie Výzvy nájdete na stránke www.dunstreda.sk.

Toto ste už čítali?

Cookies