Back to top

Začala sa zavádzať reforma poradenstva a prevencie, má zabezpečiť komplexnú starostlivosť o žiakov

Publikované: 7. január 2023 - 9:44
Pomoc rodinám i školám príde v podobe reformy systému poradenstva a prevencie, ktorá má zabezpečiť koordinovanú a komplexnú staroslivosť o deti a žiakov. Výsledkom majú byť efektívnejšie a komplexnejšie poradenské služby.
Začala sa zavádzať reforma poradenstva a prevencie, má zabezpečiť komplexnú starostlivosť o žiakov

Postupné zavádzanie reformy poradenského systému sa začalo 1. januára tohto roku.

Ako ďalej v tlačovej správe informovalo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, zmena prináša dva druhy zariadení, vymedzenie ich činností, personálne zabezpečenia a úpravy ich právneho postavenia.

Dočasne poverený minister školstva Ján Horecký tvrdí, že rodičia a školy tak budú mať lepší prehľad, do akého centra ich dieťa patrí.

„Zámerom reformy je, aby sa pod hlavičku jednej poradne dostali viacerí odborníci, ako napr. logopédi, špeciálni pedagógovia, psychológovia, sociálni a liečební pedagógovia,“ uviedol Horecký.

Systém bude podľa rezortu školstva pozostávať z podporných úrovní, ktoré na seba nadväzujú v piatich stupňoch a budú vzájomne spolupracovať.

Najdostupnejšie služby, akou je napr. prevencia, budú poskytovať pedagógovia v rámci podpornej úrovne prvého stupňa priamo na školách.

Druhý stupeň bude predmetom činnosti školského podporného tímu – asistenti, logopédi, špeciálni pedagógovia, a bude zodpovedný za nastavovanie a realizáciu stratégií na podporu rozvoja detí.

„Školský podporný tím je dôležitou časťou celej siete reformy poradenského systému, pretože zabezpečí prepojenie s vyššími stupňami podpory so zariadeniami poradenstva a prevencie na vyšších stupňoch,“ tvrdí ministerstvo školstva.

Na úrovni štvrtého stupňa sa pomoc zameria na špecializované odborné činnosti aj pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Podľa rezortu školstva práve spojenie podpornej úrovne tretieho a štvrtého stupňa vytvára podmienky na oveľa komplexnejšiu, multidisciplinárnu starostlivosť o každé dieťa.

„Podpornú úroveň tretieho a štvrtého stupňa budú realizovať centrá poradenstva a prevencie (CPP), ktoré nahradia doterajšie centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP),“ informovalo ministerstvo.

Takéto centrá budú poskytovať odborné činnosti bez obmedzenia na konkrétnu diagnózu, vývinovú poruchu alebo zdravotné znevýhodnenie pre všetky deti od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

„U detí, ktoré budú potrebovať náročnejšiu a špecifickejšiu odbornú pomoc, bude prostredníctvom piateho stupňa poradenského systému k dispozícii špecializované centrum poradenstva a prevencie (ŠCPP) namiesto doterajšieho centra špeciálneho-pedagogického poradenstva (CŠPP),“ dodalo ministerstvo.

Ako ďalej informovalo, pôjde o vysokošpecializovanú odbornú činnosť zameranú na jeden druh zdravotného postihnutia, a to napr. pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou alebo zrakovým, sluchovým, mentálnym a telesným postihnutím od narodenia až po ukončenie prípravy na povolanie.

Od roku 2023 sa zároveň majú zvyšovať finančné pásma v zariadeniach školského stravovania vzhľadom na vysoký nárast cien potravín. Rezort tým cieli na zachovanie požadovanej kvality pri príprave jedál.

„Pôvodne boli v platnosti tri finančné pásma, od roku 2023 je v platnosti päť nových pásiem. Zmena taktiež nastala aj pri dospelých stravníkoch, od januára sú zamestnanci škôl a školských zariadení súčasťou finančných pásiem „B“, ktoré sú oproti bežným finančným pásmam „A“ navýšené o 20 percent,“ vysvetlilo ministerstvo školstva.

Od januára sa taktiež zvyšujú platy pedagogických a odborných zamestnancov o desať percent a od 1. septembra tohto roku o dvanásť percent.

Zároveň sa od januára zvýšili tarifné platy nepedagogických zamestnancov o sedem percent a od 1. septembra tohto roku o desať percent.

„Ide o historicky najvyššie zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov. Dokopy až 23 percentné navýšenie je v štátnej a verejnej sfére po lekároch najvyšší nárast miezd,“ uzavrel šéf rezortu školstva Horecký.

(NZS/Felvidék.ma/Webnoviny)

Toto ste už čítali?

Cookies