Back to top

Zápis detí do materských škôl do konca mája

Publikované: 16. máj 2018 - 10:58
Zápis detí do MŠ v zriadení mesta sa začal 2. mája. Zápis sa týka detí vo veku 3–6 rokov.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa podá písomnú žiadosť do vybranej MŠ, tlačivo je dostupné na webovej stránke mesta. K žiadosti treba priložiť správu lekára o zdravotnom stave dieťaťa. V deväť MŠ Dunajskej Stredy v školskom roku 2017/2018 navštevuje 810 detí, z toho školopovinných bude 273 detí. Nie je však isté, či všetci od septembra nastúpia do školy, lebo psychologicko-pedagogická poradňa u niektorých môže doporučiť odklad. Od toho závisí aj kapacita MŠ. Rodičia môžu označiť jednu škôlku, kde chcú zapísať svoje dieťa. V prípade, že v danej MŠ je nedostatok miesta, rodičov presmerujú do inej MŠ v meste. V prípade prihlášok nad kapacitou vo výchovných zariadeniach mesta uprednostňujú deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov a deti s odkladom povinnej školskej dochádzky. O prijatí dieťaťa rozhodne riaditeľka príslušnej MŠ, rozhodnutie rodičom doručia do 30. júna.

Všetkých 9 MŠ v zriadení mesta Dunajská Streda je kapacitne plne využitých:      

MŠ na Námestí priateľstva: škôlka má 6 tried, 4 s výchovným jazykom maďarským, 2 s výchovným jazykom slovenským. Výchovný program MŠ nesie meno Rozprávkový hrad. Výchovné zariadenie poskytuje rodinnú a láskyplnú atmosféru. Učiteľky MŠ napomáhajú, aby si deti ľahko zvykli na nové prostredie. Škôlka ponúka široký výber hračiek, ďalej rovíja pohybové schopnosti najmenších pestrými športovými aktivitami. MŠ úzko spolupracuje s rodičmi, organizujú spoločné podujatia.

MŠ Eleka Benedeka: výchova detí prebieha v 3 triedach s výchovným jazykom maďarským. Program MŠ sa volá Malí umelci v Krajine zázrakov. Schopnosti, zručnosti a kompetencie detí rozvíjajú prostredníctvom hier, rozprávok a výtvarných aktivít. Prioritná je ľudová rozprávka, s dôrazom na duchovný odkaz Eleka Benedeka. Učiteľky vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňujú zásady pedagogiky typu Montessori. Zvýšený dôraz kladú na rozvoj sociálnych zručností, ďalej komunikatívnych kompetencií v materinskom jazyku a štátnom jazyku. Materská škola pre školopovinné deti podľa požiadaviek organizuje programy prípravy detí na školu. 

Tel.:031/552 23 63, 0918/607 367

MŠ Rybný trh: výchovný program škôlky nesie názov Margaréta. Výchovno-vzdelávacia činnosť predškolského zariadenia je zameraná na ľudové tradície, ručné remeslá a aktivity šikovných rúk. Materská škola vytvára pre najmenších cituplné prostredie, s pocitom bezpečnosti. Deti vychovávajú k samostatnosti, podporujú ich vývin osobnosti, ďalej rozvíjanie  individuálnych schopností v podmienkach, kde dieťa obklopuje láska, úcta a ocenenie.  

Tel.: 0918/607 361,  email:msrybnytrh [at] azet.sk

MŠ na Komenského ulici: výchovno-vzdelávacia činnosť v zariadení prebieha v troch skupinách v maďarskom jazyku a v jednej skupine po slovensky. Výchovný program dostal názov Detský ostrov. Materská škola v záujme vytvorenia žičlivej atmosféry kladie veľký dôraz na údržbu areálu, na zlepšovanie vybavenosti zariadenia a na zvyšovanie ekologického vedomia detí. V MŠ pôsobí niekoľko záujmových krúžkov, ako výtvarný krúžok, šikovné ruky, slovenčina, športový krúžok. Deti od veku 4 rokov sa môžu zúčastniť aj plaveckého kurzu.   

MŠ na Októbrovej ulici: škôlka s tromi triedami s výchovným jazykom maďarským. Výchovný program zariadenia sa volá Strom rastúci do neba. V zariadení garantujú všestranný a harmonický vývin škôlkárov, rozvoj destskej osobnosti. Zvýšený dôraz kladú na pestovanie materinského jazyka, spoznávanie ľudových zvykov, vytvorenie primeranej pohybovej kultúry, oslávenie významných dní a prípravu na školskú dochádzku. Deti majú na výber záujmové krúžky: šport, kreslenie, ručné remeslá, anglický jazyk.

MŠ v Ružovom háji: v zariadení pôsobia dve triedy s výchovným jazykom maďarským a jedna trieda s výchovným jazykom slovenským. Učiteľky v rámci rozmanitých aktivít uskutočnia všestranný schopnostný a charakterový rozvoj detí. Deti môžu navštevovať záujmové krúžky tanca, športu, šikovných rúk a hravej výučby anglického jazyka. MŠ úzko spolupracuje aj s psychologicko-pedagogickou poradňou a logopédom. Škôlku charakterizuje rodinná atmosféra, plná lásky a zážitkov.   

MŠ na ulici Széchenyiho: výchova a vzdelávanie detí je založené na výchovnom programe škôlky s názvom Hravé žabky. Cieľom programu je, aby deti si poznatky a skúsenosti získavali hravým spôsobom, zručnosti a komunikačné schopnosti rozvíjali prostredníctvom hier. Záujmové krúžky: anglický jazyk, cvičenie pilates, plávanie. Modernizované nádvorie s rôznymi hracími prvkami umožňuje bezpečný a voľný pohyb detí.         

MŠ na Námestí SNP: škôlka má 4 triedy s výchovným jazykom maďarským a 2 triedy s výchovným jazykom slovenským. Výchovný program nesie názov Rozprávkový les. Materská škola zabezpečuje láskyplné a cituplné prostredie. Pedagogická práca sa zakladá na láske a dôvere k deťom. Škôlkárov vychovávajú ku kultúrnym hodnotám rozprávkami, básničkami, tancom a výtvarníctvom. Vytvárajú pozitívny vzťah detí k materinskému jazyku, knihám a prírode. Pripravia ich na školu, organizujú pre deti rôzne záujmové krúžky, ako napr. športový krúžok, krúžok šikovných rúk.    

MŠ na Jesenského ulici: predškolské zariadenie s výchovným jazykom slovenským. Výchova a vzdelávanie detí sa zakladá na láske a dôvere. Učiteľky prizerajú na individuálne požiadavky detí. Hravým spôsobom ich vychovávajú k úcte k tradíciam a kultúre. Ďalej na osvojenie princípov zachovania zdravia a zdravého stravovania. Deti navštevujú aj záujmové krúžky, ako krúžok anglického jazyka, tanečný krúžok a iné. Materská škola pripravuje rôzne podujatia aj pre rodičov.  

Zdroj: dunstreda.sk

Cookies