Back to top

Zápis do školských zariadení

Publikované: 28. marec 2020 - 10:07
Informácie ohľadom zapísania detí a žiakov do materských a základných škôl.
Zápis do školských zariadení

ZÁPIS do materskej školy

Zápis sa bude konať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Zápisy budú materské školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy sa vydávajú spravidla do konca júna. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Bližšie podrobnosti budú zverejnené na webovej stránke mesta v dostatočnom časovom predstihu.

ZÁPIS na plnenie povinnej Školskej dochádzky v zÁKLADNEJ škole

Zápis sa bude konať od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020. Zápisy budú školy organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

Na plnenie povinnej školskej dochádzky sa zapisujú deti, ktoré k 31.08.2020 dovŕšia šiesty rok veku a deti,  ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky.

Bližšie informácie ohľadom zápisu budú zverejnené na webových stránkach škôl.

Prijímacie skúšky do základnej umeleckej školy  

V zmysle rozhodnutia ministra školstva sa prijímacie skúšky uskutočnia počas troch kalendárnych týždňov, a to najskôr do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Zápis do Centra voľného času

Informácie ohľadom prihlásenia detí a žiakov do záujmových útvarov CVČ budú zverejnené neskôr.

Cookies