Back to top

Zápisy prvákov do ZŠ v meste

Publikované: 6. apríl 2017 - 14:16
V Dunajskej Strede sa zápisy do základných škôl na školský rok 2017/18 konajú v období od 20. do 28. apríla 2016 v zmysle všeobecne záväzného mestského nariadenia. Zápisy do materských škôl budú v máji.
Zápisy prvákov do ZŠ v meste

Nižšie  ponúkame prehľad podľa jednotlivých skôl aj o termínoch slávnostných zápisov v jednotlivých základných školách mesta v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zo základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským slávnostný zápis usporiadajú iba v ZŠ Z. Kodálya, zo slovenských škôl len ZŠ Smentanov háj. V ZŠ cirkevnej Sv. Jánosa sa koná deň otvorených dverí.

Riaditelia škôl upozorňujú rodičov, že k zápisu je potrebné priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa (alebo kópiu).

V ZŠ Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským zápisy budúcich prvákov budú od 20. do 28. apríla v pracovných dňoch  od 7.30 do 15.30 hod., v sobotu od 8.00 do 12.00 na prízemí, učebňa č. 39.  Aj v tomto školskom roku bude v prevádzke detašovana trieda na sídlisku Východ  v objekte MŠ na Námestí Priateľstva pre 1. a 2. ročník, kde sa detia učia v príjemnom, rodinnom prostredí. 

ZŠ  Vámbéryho s vyuč. jazykom maďarským tento rok neorganizuje slávnostný zápis. Rodičia majú možnosť zapísať svoje ratolesti do 1. ročníka v období od   20. do 28. apríla, teda v dňoch vyučovania od 7.30 do 16.30 hod, v sobotu od 8.00 do 12.00. Zápisy budú na prízemí v čitárni.

ZŠ Zoltána Kodálya s vyuč. jazykom maďarským pozýva rodičov a detí na slávnostný zápis 20. apríla, t. j. vo štvrtok od 15.00 hod. Vtedy bude aj zápis do nultého ročníka. Budúcich prváčikov očakáva slávnostný program, hravé riešenie úloh, rodičia a deti sa môžu stretnúť s učiteľmi. Bude k dispozícii aj školský psychológ v prípade potreby konzultácie. Ostatné termíny zápisov: od 21. do 28. apríla v prac. dňoch : 7:30 - 16:30, v sobotu: 8:00 - 12:00. Telefon: 031/552 24 32, 031/552 38 93. Webstránka www.kodalyds.eu

Na Jilemnického ulici v ZŠ s vyuč. jaz. slovenským zápis žiakov do prvého ročníka sa bude konať od 24.apríla do 28. apríla v čase od 7.30 hod. do 15.00 hod v budove školy, blok A, 1. poschodie, č, dv.59.

Riaditeľstvo Základnej školy Smetanov háj 286/9 v Dunajskej Strede pozýva na zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2017/2018 v čase od 20. – 28. apríla 2017 a zároveň aj na slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka, ktorý sa  bude konať dňa 20. apríla 2017 (štvrtok) o 16.30 hod. na 2.poschodí v budove školy. V programe  sa predstavia najmenší žiaci školy a na záver budúcich prvákov čaká malé občerstvenie s prekvapením. K zápisu je potrebné priniesť okrem potrebných dokladov aj vyplnený Protokol o zápise (uverejnený na www.zsshajds.edu.sk). Bližšie informácie na tel. č. 552 45 38.

Školopovinnými sú deti, ktoré do 1. septembra 2017 dovŕšia šiesty rok veku. Podľa  zákona riaditeľ školy rozhodne o prijatí dieťaťa do 15. júna. Zoznam prijatých detí riaditeľ zašle do 30. júna príslušnej samospráve podľa bydliska detí.

Bližšie informácie získajú zákonní zástupcovia a rodičia budúcich prvákov okrem webovej stránky mesta aj na internetových stránkach jednotlivých škôl, prípadne aj osobne od riaditeľov škôl a materských škôl.

Zdroj: dunstreda.sk - (pve)

Toto ste už čítali?

Cookies