Back to top

Žiačky a žiaci základných a stredných škôl bilancujú dosiahnuté výsledky

Publikované: 31. január 2024 - 15:11
Prvý polrok školského roka 2023/2024 ukončia žiačky a žiačky základných a stredných škôl polročným hodnotením. Polročné výpisy hodnotenií dostane 508 480 žiakov základných škôl a 214 727 žiakov stredných škôl. Polročné hodnotenie po prvýkrát dostane aj takmer 64-tisíc prváčikov.
Žiačky a žiaci základných a stredných škôl bilancujú dosiahnuté výsledky

Výpisy polročných hodnotení nie sú verejnou listinou. Na základe písomnej žiadosti plnoletej žiačky alebo žiaka, zákonných zástupcov alebo zástupcov zariadenia však škola môže vydať žiačkám a žiakom aj polročné vysvedčenie.

Žiaci sú v jednotlivých vyučovacích predmetoch hodnotení počas polroka priebežne a v polročnom výpise alebo na vysvedčení sa uvádza za daný predmet súhrnné hodnotenie žiakov. V prvom až piatom ročníku základnej školy môže mať formu klasifikácie, slovného hodnotenia alebo kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia. V šiestom až deviatom ročníku sú žiaci hodnotení buď iba známkou, teda formou klasifikácie alebo môže byť klasifikačný stupeň doplnený aj slovným hodnotením, t. j. hodnotiacim opisom toho, ako žiačky a žiaci plnili ciele vzdelávania vo vyučovacom predmete. Súhrnné hodnotenie vykonané formou slovného hodnotenia obsahuje aj informáciu o tom, či žiaci vo vyučovacom predmete splnili požiadavky na postup do vyššieho ročníka.

Okrem toho môžu byť žiaci v niektorom vyučovacom predmete hodnotení  formulkou „aktívne absolvoval/a“ (ak sa žiaci na vyučovaní daného predmetu aktívne zúčastňovali), „absolvoval/a“ (ak sa žiaci na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňovali alebo boli prítomní a zo závažných dôvodov nepracovali) alebo „neabsolvoval/a“ (v prípade, že žiaci na vyučovaní nepracovali alebo sa neospravedlnene vyučovania nezúčastňovali). Žiaci a žiačky stredných škôl sú súhrnne hodnotení formou klasifikácie alebo kombinácie klasifikácie a slovného hodnotenia.

Formu hodnotenia pre každý vyučovací predmet uvádza škola vo svojom školskom vzdelávacom programe.

Po prevzatí výpisov polročných hodnotení žiaci kontinuálne pokračujú v školskom vyučovaní bez polročných prázdnin. Najbližšie voľno čaká školáčky a školákov Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho od 19. februára. Od 26. februára mať voľno žiaci Košického a Prešovského kraja. A napokon od 4. do 8. marca čakajú jarné prázdniny žiačky a žiakov Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja.

MŠVVŠ SR

Cookies