Back to top

Zmeny VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Publikované: 18. február 2019 - 10:19
Zmeny sa vzťahujú rovnako na fyzické osoby ako na právnické osoby.
Zmeny VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Mestký úrad začal označovať kuka nádoby na odpad. V každej domácnosti bude označená jedna nádoba so žltou nálepkou s kódovým číslom. Označenia nádob sa robí pri odvoze odpadu, staré kuka nádoby pozbierajú. V prípade, ak domácnosť potrebuje ďalšiu nádobu, môže o ňu požiadať na nájomnú zmluvu. Ročný prenájom druhej nádoby je 85 eur. Dôležitou zmenou je, že od marca už ďalší odpad uložený voľne vedľa nádob neodvezú. Za účelom odvozu väčšieho množstva komunálneho odpadu je možné kúpiť na Mestskom úrade 120-litrové vrece za jednorazový poplatok 3 eurá. Pri najbližšom zbere odvezú odpad vylúčne uložený v tomto označenom vreci.                   

Pre obyvateľov rodinných domov naďalej bude zapezpečený odvoz umelých hmôt a zelenej hmoty vo vreciach. Ďalší odpad je možné odviesť na zberné miesto mestskej spoločnosti Municipal na Bratislavskej ceste, kde sa môže odovzdať aj drobný stavebný odpad, elektroodpad, textil, jedlý olej a tuky.       

Zmeny pre majiteľov záhrad

Mestský úrad odteraz už neumiestňuje pri záhradkách kontajnery o objeme 7 m3 a 20 m3. Dôvodom je skutočnosť, že v minulých rokoch sa do týchto kontajnerov často dostal odpad, ktorý nepochádzal zo záhrad. Mnohí do nich ukladali elektroodpad, odpady z domácnosti, aj kusy nábytku. V budúcnosti si záhradkári na zber a odvoz zeleného odpadu môžu vyžiadať zelené vrece. Odvoz umelej hmoty sa taktisto bude robiť pomocou vrecového systému. Záhradkári si okrem toho môžu za jednorazový poplatok zakúpiť 120-litrové vreco, resp. majitelia 120-litrových kuka nádob môžu uzavrieť nájomnú zmluvu. Ďalšou možnosťou pre záhradkárov je osobný odvoz zeleného odpadu na zberné miesto mestskej spoločnosti Municipal na Bratislavskej ceste, ktoré má novú, rozšírenú otváraciu dobu. 

Zmeny pre právnické osoby a podnikateľov 

Odvoz odpadu v dvojtýždenných intervaloch je zrušený. Namiesto toho podnikatelia si môžu vypýtať 240-litrové kontajnery. Príslušný odbor MsÚ žiada podnikateľov a právnické osoby, aby sa do 15. marca prihlásili na radnici a avizovali svoje požiadavky. V opačnom prípade im MsÚ vyrúbi miestny poplatok za týždenný odvoz odpadu.  

Mestský úrad označí aj kuka nádoby ponikateľov a právnických osôb. Vyprázdňovať sa budú iba nádoby označené nálepkou. Odpad umiestnený vedľa nádob sa neodváža. 

Podnikatelia si môžu vypýtať väčšiu nádobu, viac nádob, alebo požiadať o častejší odvoz odpadu. Ďalšou možnosťou je jednorazový nákup 120-litrového vreca, do ktorého sa má dávať odpad, ktorý sa nezmestí do nádoby. Odvezený bude iba týmto spôsobom. Avšak do vriec je zakázané dávať nebezpečný odpad, v prípade stravovacích zariadení použitý jedlý olej, tuky a zvyšky jedál. 

(dunstreda.sk)

Toto ste už čítali?

Cookies