Back to top

Župné dotácie - žiadosti do konca marca

Publikované: 6. marec 2018 - 14:55
Trnavský samosprávny kraj zo svojho rozpočtu aj v roku 2018 poskytne jednorázové a nenávratné dotácie na verejnoprospešné projekty. Žiadosti o poskytnutie dotácie je potrebné doručiť najneskôr dňa 29. marca 2018.
Župné dotácie - žiadosti do konca marca

Výzvy na predkladanie žiadostí sú zverejnené na webovej stránke Trnavského samosprávneho kraja. Oproti predošlým rokom dochádza však k niektorým zmenám. Celková suma, venovaná na župné dotácie sa oproti roku 2017 sa takmer zdvojnásobnila, župné zastupiteľstvo totiž vyčlenilo na rok 2018 až 570 000 eur na tento účel. O dotácie je možné požiadať v troch kategóriach a v každej sa má rozdeliť 190 000 eur. Ku zmene dochádza aj v tom, že minimálna výška dotácie bola zvýšená na 500 eur. Novinkou bude aj to, že vychádzali v ústrety žiadateľom, a výšku spoluúčasti na financovaní projektu pre samosprávy znížili na 30 percent, pre fyzické osoby na 5 %.

V rámci týchto výziev si môžu podať žiadosť o dotáciu právnické a fyzické osoby - podnikatelia s trvalým pobytom alebo sídlom na území. Žiadatelia sa o podporu môžu uchádzať v nasledujúcich troch oblastiach:

  1. Podpora kultúrnych, umeleckých aktivít a mládeže
  2. Podpora zdravia, prevencie chorôb a aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov
  3. Podpora športových aktivít a mládeže

Na župné granty v týchto kategóriach celkovo teda rozdelia 570 tisíc eúr. Podané žiadosti vyhodnotia do 16. apríla, následne do konca apríla bude zverejnený zoznam projektov, ktoré získajú dotáciu. O dotáciách nad 663 eúr padne rozhodnutie na zasadnutí župného zastupiteľstva dňa 31. mája.

V priebehu roka župný rozpočet sa môže upraviť, v odôvodnených prípadoch môže dochádzať k presunom zdrojov z jednej položky do druhej ”- uviedol primátor mesta Dunajská Streda Zoltán Hájos, ktorý je aj župným poslancom. Ako vedúci poslaneckej skupiny sa snaží dosiahnut, aby do okresov Dunajská Streda a Galanta smerovali investície v takej výške, ktorá zodpovedá počtu obyvateľstvu, žijúcej v týchto regiónoch.

Bližšie informácie nájdete TU.

Zdroj: dunstreda.sk-pve

Toto ste už čítali?

Cookies