Back to top

Kampaň pomohla, ale možnosť rozvoja tu stále existuje

Publikované: 13. júl 2016 - 13:28
V spolupráci so spoločnosťou A.S.A. SLOVENSKO s.r.o., ktorá sa venuje odpadovému hospodárstvu, sme sa už sme na našich stránkach viackrát zaoberali otázkami, týkajúcimi sa separácie odpadu a v súvislosti s touto témou tu od začiatku roka nastali viaceré zmeny. Teraz sme si na ne posvietili.

V polovici apríla sa začalo zamykanie nádob separovaného odpadu. Zamestnanci spoločnosti neustále pracujú na tom, aby na zberných nádobách separovaného odpadu vymenili poškodené zámky. V súčasnosti ešte nie sú zberné nádoby separovaného odpadu 100 percente uzamknuté, lebo na mnohých miestach sú poškodené, ale spoločnosť sľubuje, že sa bude snažiť o neustálu náhradu poškodených za funkčné.

Aj napriek tomu je ešte stále najdôležitejším problémom to, že mnoho ľudí odpad netriedi, je im jedno, kam sa smeti dostanú. To zase spôsobuje to, že pracovníci spoločnosti A.S.A aj naďalej nachádzajú komunálny odpad v zberných nádobách separatívneho odpadu vyhradených trebárs na papier či plasty. Čo je ale veľmi pozitívne je, že vďaka zamykaniu nádob sa zlepšila kvalita (čistota) triedeného odpadu, čo svedčí o tom, že vedenie mesta zvolilo dobré riešenie.

„Bolo by veľmi dôležité venovať však pozornosť aj tomu, aby kartónové krabice určené do nádoby na papier boli poskladané a PET fľaše pred vložením do nádoby na plasty zas stlačené. Skúsenosti totiž ukazujú, že na mnohých miestach sú väčšie kartóny a krabice uložené pri kontajneroch a fľaše, keďže nie sú posltláčané, nie sú po jednom povhadzované do zberných nádob, ale obyvatelia ich nechajú vedľa kontajnera v igelitových taškách, alebo ich jednoducho vhodia do kontajnerov bežného komunálneho odpadu. Bolo by dobré túto tendenciu zmeniť.”- hovorí Attila Gál, zástupca spoločnosti odpadového hospodárstva A.S.A. s.r.o.

V posledných mesiacoch sa spoločnosť aj prostredníctvom našich strán snažila informovať občanov o tom, ktorý typ separovaného odpadu patrí  do ktorého typu zberných nádob separovaného odpadu. Aj aktuálne číslo obsahuje prílohu, v ktorej je jednoznačne vysvetlené, ako by sme mali odpad triediť. Okrem toho, v máji  začala spoločnosť A.S.A. výmenu nálepiek na smetných nádobách na separovaný zber odpadov. Terajšie nálepky budú odstránené a  vymenené za veľké – dvojjazyčné. Samozrejme, že tento proces je časovo náročný, ale na sídliskách pri stanovištiach odpadových kontajnerov sa výmenu už podarilo dokončiť. Teraz nasledujú ďalšie časti mesta, ale ako sme sa dozvedeli, nie všade sú zamestnanci spoločnosti vítaní. Avšak nezávisle od toho, proces je už v ďalšej dôležitej fáze.Ďalším problémom je, že v apríli a máji na sídlisku Nová Ves a Východ počas šiestich víkendoch každý piatok v noci neznámi páchatelia podpálili na uzavretých stojiskách umiestnené smetné nádoby. Proti páchateľovi či páchateľom, bolo, samozrejme, podané trestné oznámenie. Aj na pletive stojiska vznikla významná škoda a celkom 14 smetných nádob zhorelo v plameňoch. Výška na kontajneroch vzniknutej škody sa odhaduje na štyritisíc eur.

A.S.A. spoločnosť odpadového hospodárstva, vyhlásila aj v tomto roku ekologickú súťaž v zbere papiera pod názvom „Súťaž s pánom Smietkom“, do ktorej sa zapojili všetky škôlky a dve školy mesta.  Interaktívne predstavenie Divadla Rivalda v rámci programu tejto súťaže pod názvom „Škriatok Smietko“ je aj naďalej veľmi populárne, a program, ktorý vznikol z iniciatívy nášho mesta už má veľký úspech aj za hranicami Žitného ostrova. Okrem toho sme pre skôlkárov pripravili aj výtvarnú súťaž pod názvom „Kreslíme zo Smietkom”, do ktorej sa deti mohli prihlásiť s rôznymi z odpadu vyrobenými výtvormi a zúčastnilo sa jej mnoho dunajskostredských materských škôl.

Celkovo vzaté,  môžeme vyhlásiť, že kampaň bola úspešná, ale napriek tomu je dôležité, aby sme sa  problematikou odpadového hospodárstva neustále zaoberali, lebo ochrana životného prostredia nie je dôležitá len pre budúce generácie, ale aj pre nás, dokonca, je v našom ekonomickom záujme, aby sme odpad separovali.

Toto ste už čítali?

Cookies