Back to top

Komunálne voľby 2022 - Kandidáti na primátora Dunajskej Stredy

Publikované: 4. október 2022 - 14:22
Vo voľbách do mestskej samosprávy dňa 29. októbra sa o priazeň voličov budú v Dunajskej Strede uchádzať šiesti kandidáti na post primátora mesta. Náš portál dunajskostredsky.sk poslal otázky všetkým kandidátom, ktorí nám poskytli svoje e-mailové adresy. Tým, ktorí svoje odpovede neposlali, dávame možnosť tak urobiť v predĺženej lehote, do polnoci 7. októbra 2022. Odpovede prijímame na e-mailovej adrese press@perfects.sk.
Komunálne voľby 2022 - Kandidáti na primátora Dunajskej Stredy

1. Hájos Zoltán, JUDr., 55 r., primátor, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora mesta Dunajská Streda?

V oblasti rozvoja mesta je veľa rozpracovaných projektov, ktoré by som chcel dotiahnuť do konca a vzhľadom na očakávanú hospodársku krízu by som rád pomohol mestu a jeho obyvateľom v ťažkých rokoch, ktoré nás čakajú.

K tomu by som chcel využil svoje skúsenosti získané počas finančnej krízy 2011-2013 a pandémie koronavírusu, spoliehajúc sa na odborné znalosti a podporu poslancov, ktorí boli v predchádzajúcich voľbách zvolení do mestského zastupiteľstva vo farbách MKP-SMK a ktorí teraz kandidujú za politickú stranu Aliancia-Szövetség.

Vďaka vynikajúcej spolupráci s Trnavskou župou sa nám podarilo zrealizovať sériu projektov, vďaka ktorým sa zmodernizovala infraštruktúra nášho mesta – v týchto rozvojoch by som rád pokračoval ako župný poslanec aj primátor.

Ako člen predstavenstva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. by som chcel realizovať ďalšie rozvojové plány, predovšetkým výstavbu novej kanalizačnej siete v mestskej časti Mliečany, na ktorú už vodárne zabezpečili vypracovanie projektovej dokumentácie a tiež potrebné povolenia.

Ktoré oblasti sú pre Vás ako kandidáta na primátora prioritné?

Pri renovácii Korza Bélu Bartóka a Námestia sv. Štefana, ktorej výsledkom má byť prostredie v čo najväčšom súlade s prírodou,  by som chcel recyklovať dažďovú vodu. Ďalšími projektmi sú: prejsť z ústredného kúrenia na zemný plyn na geotermálnu energiu v Základnej škole Ármina Vámbéryho  a to s financovaním zo zdrojov EÚ, pokračovať v inštalácii podzemných kontajnerov na odpad vybavených elektromagnetickými zámkami, vytvorenie dopravného parku pre deti v areáli bývalej motokárovej dráhy a v spolupráci s Trnavskou župou výstavba nového kruhového objazdu pri autobusovej a železničnej stanici.

Medzi moje ďalšie ciele patrí zriadenie ďalších cyklistických pruhov a to na Czibókovej ulici, z centra mesta smerom na Florida Villapark, na Povodskej ceste, resp. medzi Dunajskou Stredou a Veľkými Dvorníkmi. V Dunajskej Strede ako členskom meste Združenia Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá by som chcel spustiť kurzy o závislostiach a drogovej prevencii, zriadiť krízové ​​centrum pre osamelých ľudí v bezvýchodiskovej situácii a pre odkázané rodiny, ako aj vybaviť uniformy mestských policajtov telovými kamerami.

Popri rozvoji mestskej infraštruktúry považujem za dôležité udržiavať a posilňovať komunitu nášho mesta, nakoľko globalizovaný svet má silný vplyv na narúšanie vzťahov a postupné zanikanie komunít. Preto je dôležité, aby samospráva podporovala rodiny, športové kluby, kultúrne skupiny, náboženské komunity a ďalšie občianske organizácie.

Aké sú podľa Vás hlavné výzvy pre Dunajskú Stredu v súčasnej čoraz zložitejšej ekonomickej a mimoriadnej energetickej situácii?

V súčasnej situácii je najdôležitejšie zabezpečiť plynulé energetické zásobovanie mesta a mestských inštitúcií, ako aj zabezpečiť zvýšenie miezd pre verejných zamestnancov, na ktoré centrálna vláda síce dala sľub, no doteraz neposkytla potrebné finančné prostriedky.

Mesto môže plánovať len také výdavky, ktoré riešia vyššie opísanú situáciu. Prebieha aj príprava zámeru, ktorý vychádza z energetickej vybavenosti nášho mesta, energetických potrieb jednotlivých mestských užívateľov energie a má za cieľ zaviesť sériu opatrení, ktoré je možné využiť na úsporu energie tak, aby to nešlo na úkor zdravia detí ani pracovníkov mesta.

V prípade zvolenia, aké by boli Vaše prvé opatrenia?

Na rok 2023 by som chcel v spolupráci s novým mestským zastupiteľstvom prijať taký rozpočet, ktorý zabezpečí plynulý chod mesta Dunajská Streda, mestských inštitúcií a mestských organizácií, rozpočet, ktorý bude obsahovať dostatočnú rezervu na zvýšenie miezd verejných zamestnancov a na nákup materiálu a ďalšie služby potrebné na údržbu mestského majetku.

2. Hakszer Roland, 50 r., poslanec mestského zastupiteľstva, viceprezident národného športového zväzu, nezávislý kandidát

NEDOSTALI SME ODPOVEDE.
 
3. Horváth Zoltán, MUDr., 59 r., lekár, nezávislý kandidát
 
NEDOSTALI SME ODPOVEDE.
 
4. Iró Tibor, Ing., 56 r., riaditeľ úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, SME RODINA
 
Prečo ste sa rozhodli kandidovať za primátora mesta Dunajská Streda?

Som Dunajskostredčan. Dlho som zvažoval, že by som sa rád, zapojil do práce mesta, nielen ako volič, ale aj ako ten, kto spolurozhoduje. Preto som sa rozhodol prijať túto poctu, od mojej rodiny, priateľov, známych a politického hnutia SME RODINA a uchádzať sa o post primátora a poslanca mesta Dunajská Streda. Som zástancom dialógu. Musíme počúvať názory a návrhy ľudí, zvážiť ich a konať podľa ich potrieb. Nie záujmy jednotlivcov, ale záujmy komunity, sú podstatné, ktoré treba mať na pamäti. Toto je základná myšlienka mojej spoločenskej angažovanosti a aktivít.

Ktoré oblasti považujete za prioritné ako kandidát na primátora?

Chcel by som, aby sa naše mesto rozvíjalo na troch pilieroch. Prvým pilierom je zachovať súčasný charakter malého mesta Dunajskej Stredy. Znamená to primerané územné plánovanie tak, aby sa developerské projekty mohli podávať a akceptovať len do tej miery, do akej dokážeme zachovať tento charakter mesta. Ďalším pilierom je poskytovanie kvalitných služieb obyvateľom. To platí pre všetky oblasti, v duchu spolupráce, keďže ako som už spomínal, som zástancom dialógu, ktorý sa dá viesť spoločne občanmi zvolenými poslancami a s občanmi mesta samotnými. Dôraz kladiem na sociálne služby. Vzhľadom na to, že v našom meste žije čoraz viac starších ľudí, sociálny program je potrebné zabezpečiť a rozšíriť. Kladiem dôraz na primeranú a dostupnú opatrovateľskú službu pre starších a odkázaných občanov, zabezpečenie stravovanie pre osamelých dôchodcov, zachovanie zliav na poplatkoch za odvoz odpadu. Ďalej zmodernizujeme a rozšírime domovy dôchodcov. Budeme pokračovať v podpore prevádzky mestského klubu dôchodcov. V rámci sociálneho centra zabezpečíme prevádzku denného stacionára pre mentálne postihnuté osoby. Vybudovaním a prevádzkou mestského sociálneho podniku zabezpečíme prácu ľuďom so zníženou pracovnou schopnosťou, zdravotným a sociálnym obmedzením. Tretím pilierom je vytvorenie dostatočného počtu parkovacích miest. Musíme sa však pozrieť na to, za akú cenu sa to dá. Ak ich môžeme dosiahnuť napríklad stratou zelene, potom musíme hľadať vhodné riešenia na profesionálnej báze. Posúdime cestnú sieť a možnosti parkovania, odborne ich posúdime, prediskutujeme s obyvateľmi, navrhneme riešenia. Samozrejme, tieto piliere patria do zoznamu priorít a na ostatné otvorené problémy budeme hľadať a nájdeme riešenia, odborným prístupom, dialógom s občanmi a podnikateľmi.

Aké sú podľa vás hlavné výzvy pre Dunajskú Stredu v súčasnej čoraz zložitejšej ekonomickej a mimoriadnej energetickej situácii?

Príjmy obce sa odvíjajú z časti podielových daní fyzických osôb a dane z nehnuteľností. Samospráva dostáva značné sumy ako dotácie na jednotlivé činnosti preneseného výkonu štátnej správy. Môj názor je, že na tomto základe je možné stavať a je to základom budúcich výdavkov. Som si istý, že výdavky na energie dokážeme udržať primerané aj s rozumnými úsporami. Zároveň som si istý, že štát pomôže dofinancovať primeraný rozdiel. Prijímam tú myšlienku, že obmedzíme plytvanie, ktoré dnes existuje. Ale rovnako nastavíme také opatrenia, aby naň nedoplácali obyvatelia, firmy a verejný sektor.

Ak by ste boli zvolení, aké by boli vaše prvé kroky?

Nemyslím si, že na túto otázku sa dá jednoducho odpovedať. V prvom rade považujem za dôležité získať relevantné podklady, zahájiť dialóg so všetkými zvolenými poslancami, ako aj s občanmi mesta. Dôležité je pripraviť a prijať kvalitný, akceptovateľný a realizovateľný rozpočet, otvorene konzultovať so štátnou správou dôležité otázky a možnosti primeraných dotácií. Začať s plánovaním mimorozpočtovej podpory, plánovaním a implementáciou európskych a iných programov.

5. Stredl Tomáš, Bc., 42 r., ochranár prírody, nezávislý kandidát
 

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora mesta Dunajská Streda?

Verím, že Dunajská Streda môže byť moderným, inšpiratívnym a pre mnohé samosprávy príkladom. Dunajská Streda však potrebuje reštart. Nové výzvy, ktoré nás čakajú si vyžadujú zmenu v prístupe k vedeniu mesta, aby bolo do budúcna udržateľné, inovatívne, efektívne využívajúce smart riešenia, zdravšie a zohľadňujúce klimatické, energetické zmeny. Narodil som sa v Dunajskej Strede a bývam tu so svojou rodinou, preto mi nie je ľahostajné, ako naše mesto stagnuje. Viem, že každý problém sa dá riešiť, dôležitý je prístup k riešeniu, a preto som sa rozhodol kandidovať. Nedokážem sa dlhšie nečinne prizerať, je čas na zmenu.

Ktoré oblasti sú pre Vás ako kandidáta na primátora prioritné?

Medzi moje priority v programe patria - otvorená samospráva, aby obyvatelia vedeli o zmenách a boli súčasťou diskusií v rozhodovaniach; zmena parkovacej politiky - vybudovanie parkovacích domov pre obyvateľov; zmena odpadového hospodárstva - inteligentné riešenie podzemných kontajnerov so smart agendou, aby sme zlepšili logistiku zvozu, znížili spotrebu pohonných látok a tvorbu CO2 a v neposlednom rade šetrili peniaze obyvateľov; zníženie energetickej náročnosti budov v správe mesta; integrovaná doprava - vyššia miera podpory mestskej hromadnej dopravy v Dunajskej Strede, zvýšenie atraktívnosti alternatívnej dopravy a zníženie počtu áut; aktívna podpora kultúry a športových aktivít pre obyvateľov; podpora znevýhodnených, seniorov a hendikepovaných - vytvorenie centra denného stacionáru, aktívna podpora odborníkov pri práci s rómskymi komunitami; výstavba mestských bytov v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby a ŠFRB.

Aké sú podľa Vás hlavné výzvy pre Dunajskú Stredu v súčasnej čoraz zložitejšej ekonomickej a mimoriadnej energetickej situácii?

Posledné tri roky som sa snažil mesto upozorňovať na aktívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie v meste a mestských podnikoch. Pred dvomi rokmi som všetkým poslancom zaslal vypracovaný návrh na vyhlásenie stavu klimatickej núdze, kde som sa venoval aj zníženiu energetickej náročnosti budov v správe mesta Dunajská Streda. Bohužiaľ žiadny poslanec ani primátor sa k tejto problematike dodnes nevyjadril. Dnes sme mohli byť oveľa lepšie pripravení na zmeny, ktoré tu máme a ktoré nás od budúceho roka čakajú. Potrebujeme aktívne využiť možnosti, ktoré v našich klimatických podmienkach máme - slnko, geotermálna voda, vietor. A z dôvodu stále väčších období sucha aj aktívne zachytávanie dažďovej vody a jeho zadržiavanie v krajine. Potrebujeme aktívne pomôcť aj obyvateľom, aby dokázali čo najrýchlejšie transformovať svoje obydlia na energeticky nenáročné budovy. Budem iniciovať aj stretnutie s bytovými družstvami v meste, aby sme hľadali riešenie v bytových domoch na znižovanie energetickej náročnosti.

V prípade zvolenia, aké by boli Vaše prvé opatrenia?

Zmeny dokážeme presadiť len spoločne. V plnej miere sa budem usilovať o spoluprácu so všetkými poslancami, aby sme čo najskôr dokázali pomôcť obyvateľom, ktorých najviac zasiahla energetická a inflačná kríza. Aktívne riešenie znižovania energetickej spotreby v mestských podnikoch, aby sme čo najviac šetrili výdavky mesta a vďaka tomu budeme vedieť viac prostriedkov presmerovať na reálnu pomoc obyvateľom.

6. Szelle Erika, Ing., 53 r., stavebná inžinierka, nezávislá kandidátka

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora mesta Dunajská Streda?

V posledných rokoch majú mnohí z nás skúsenosti, že mestská správa Dunajskej Strede sa od jej obyvateľov vzdialila. Vďaka dôvere a povzbudeniu od ľudí z môjho okolia, som sa rozhodla prijať výzvu a uchádzať sa o post primátora mesta Dunajskej Stredy v tohtoročných komunálnych voľbách . Domnievam sa, že je potrebné ľudí viac priblížiť k mestu. Zabudlo sa totiž, že samospráva je o ľuďoch, vedenie mesta a zastupiteľstvo musia pracovať pre občanov! Za posledné obdobie som spoznala administratívne postupy samosprávy, poznám ťažkosti a prekážky, s ktorými sa borí. Zaoberám sa aktuálnymi verejnými a sociálnymi otázkami, ktoré som vždy považovala za osobnú záležitosť, vždy som bola citlivá na to, čo sa deje v spoločnosti. Veľký dôraz kladiem na otvorenú a priamu komunikáciu ako jedinú schodnú cestu. Dnes zažívame sériu kríz a ani zďaleka nie sme na jej konci. V súčasnosti je mimoriadne dôležité nechať sa viesť ľuďmi, ktorí majú skúsenosti, ako nájsť východisko z ťažkých situácií. Cítim sa pripravená na túto funkciu.

Ktoré oblasti sú pre Vás ako kandidáta na primátora prioritné?

V osobe primátora chcem byť prístupnou, priamou osobou, ktorá rieši starosti a problémy obyvateľov. Mesto budem riadiť v partnerstve so zástupcami. Prácu miestnej samosprávy budem riešiť zodpovedne a nestranne. Ako Maďarka považujem za dôležité udržiavať a posilňovať historickú a kultúrnu identitu, ale zároveň podporujem všetkých dunajskostredčanov a lokálpatriotov s cieľom vytvoriť SILNÚ, SÚDRŽNÚ KOMUNITU. V prvom rade by som chcela zlepšiť komunikáciu medzi obyvateľmi a úradom. Budem dbať na to, aby boli všetky časti mesta udržiavané a čisté. Centrum mesta chcem zrekonštruovať tak, aby bolo živšie pre obyvateľov, turistov a podnikateľov. Mojím cieľom je, aby bol každý obyvateľ Dunajskej Stredy zdravý, mal viac príležitostí na šport, rekreáciu a priestor na trávenie voľného času v upravených zelených oblastiach.

Aké sú podľa Vás hlavné výzvy pre Dunajskú Stredu v súčasnej čoraz zložitejšej ekonomickej a mimoriadnej energetickej situácii?

-zabezpečenie energetickej efektívnosti verejných budov,
-nepretržitá prevádzka mestskej infraštruktúry bez prestojov,
-otváracie hodiny škôl, materských škôl, aby rodičia mohli pracovať,
-naším cieľom je znížiť náklady domácností na stravovanie, bývanie a dopravu.

V prípade zvolenia, aké by boli Vaše prvé opatrenia?

Je potrebný prieskum energetického využitia mestských inštitúcií a ich dlhodobé zníženie s následnou tepelnou izoláciou budov, výmenou dverí a okien, inštaláciou solárnych systémov a vývojom ďalších účinných vykurovacích systémov. Založím nadáciu pre rodiny v sociálnej núdzi. Budem podporovať zníženie cien vstupu do Thermalparku, na kultúrne a spoločenské podujatia pre deti, zdravotne a sociálne postihnuté osoby a seniorov.

Toto ste už čítali?

Cookies