Back to top

Mesto Dunajská Streda oznamuje voľné pracovné miesto

Publikované: 14. február 2020 - 11:47
Metský úrad hľadá referenta Spoločného stavebného úradu
Mesto Dunajská Streda oznamuje voľné pracovné miesto

Kvalifikačný predpoklad: vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru

Nástup: dohodou

Plat: podľa Poriadku odmeňovania zamestnancov MsÚ Dunajská Streda, mesačná hrubá mzda minimálne 928,- eur a výkonnostná odmena podľa množstva a kvality vykonanej práce

Ďalšie predpoklady: bezúhonnosť

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Zoznam požadovaných dokladov:

  • prihláška na voľné pracovné miesto s uvedením súhlasu so spracovaním osobných údajov
  • doklad o vzdelaní (kópia diplomu alebo iného rovnocenného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní)
  • profesijný štruktúrovaný životopis

Termín podania: Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť osobne do podateľne Mestského úradu Dunajská Streda

alebo poštou na adresu Mestský úrad Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda v termíne do 28. februára 2020 (vrátane).

Ďalšie informácie na tel. č.: 031/ 590 39 19, Mobil: +421 905/851 946

JUDr. Hájos Zoltán primátor mesta

Toto ste už čítali?

Cookies