Back to top

Ocenili úspešných žiakov z okresných súťaží

Publikované: 8. jún 2018 - 11:13
6. júna sa v koncertnej sieni dunajskostredskej ZUŠ zišli na pozvanie oddelenia školstva Okresného úradu v Trnave žiaci z celého okresu Dunajská Streda. Tí, ktorí sa ukázali ako najlepší v okresných kolách olympiád v rôznych predmetoch, teda tí, ktorí stáli na pomyselných stupňoch víťazov.

Prítomných žiakov a učiteľov privítali  mene OÚ v Trnave Veronika Slamková, Mészáros Csilla v mene MsÚ Dunajská Streda, Píver Pelech Stella zas v mene dunajskostredského Centra športu a voľného času.

Organizátori si pripravili aj malé prekvapenie: Tóth Sára, ôsmačka ZŠ Szabóa Gyulu v Dunajskej Strede, nádej ZUŠ, obdarila prítomných svojou hrou na flautu. Potom prišiel na rad hlavný bod programu: ocenenie mladých talentov podľa jednotlivých predmetov a kategórií.    

Diplomy a vecné dary odovzdávali predsedovia okresných kôl olympiády v jednotlivých predmetoch - matematika, a fyzika, biológia, chémia, dejepis a zemepis. Vyskytli sa aj takí, ktorých meno sa objavilo aj viackrát, ale najviac vyčnieval z radu žiak ZŠ Szabóa Gyulu, Szalai Balázs, ktorý vyhral zo 4 olympiád z prírodovedných predmetov 3 (fyziku aj na krajskej úrovni!), z biológie bol tretí.

Na konci uvedieme, aké výborné umiestnenia dosiahli dunajskostredské školy podľa počtu umiestnení ich žiakov na prvých troch miestach:

1. ZŠ Szabóa Gyulu, Dunajská Streda: 19

2. Osemročné gymnázium M.R. Štefánika, Šamorín: 12

3. ZŠ Vámbéryho Ármina, Dunajská Streda: 7 a ZŠ Bela, Šamorín: 7

4. ZŠ Korvina Mátyása, Šamorín: 4 a ZŠ Topoľníky: 4

5. ZŠ Kodálya Zoltána, Dunajská Streda: 3, ZŠ Bartóka Bélu, Veľký Meder: 3, ZŠ Reformovanej cirkvi, Dolný Štál: 3

Nagy Adorján (do slovenčiny preložila Soňa Szabadosová)

 

Toto ste už čítali?

Cookies