Back to top

Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy - Óvoda na Széchenyiho ulica, Dunajská Streda

Publikované: 6. máj 2020 - 7:49
Zápis do materských škôl mesta bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája – týka sa detí medzi 3. a 6. rokom veku. Vzhľadom na súčasnú situáciu bude prebiehať bez prítomnosti detí. Nižšie nájdete podmienky zápisu do Materskej školy - Óvoda na Széchenyiho ulici, Dunajská Streda.
Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy - Óvoda na Széchenyiho ulica, Dunajská Streda

Materská škola – Óvoda Széchenyiho ul. 1999/9, 929 01 Dunajská Streda

V dnešnej dobe deti nemajú zabezpečený dostatočný pohyb zo strany rodičov, preto hlavným zameraním našej materskej školy je telesný a duševný rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho zdravý rast a správny psychosomatický vývin.

Dostatočným množstvom pohybu chceme pomáhať deťom zbaviť sa psychofyzického napätia, utvárať stav telesnej a duševnej rovnováhy, teda celkovú pohodu organizmu dieťaťa. Na základe pravidelnej zaujímavej realizácie pohybových činností a prirodzenej radosti z pohybu dieťa nadobúda trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám. Medzi tieto pohybové aktivity u detí zaradíme celoročný plavecký výcvik, cvičenie na fitloptách a rôzne iné činnosti, ktoré rozvíjajú zdravý vývin detí.

Aktívny pohyb a zdravá životospráva sú totiž nenahraditeľnou súčasťou zdravého životného štýlu.

PODMIENKY PRE PRIJÍMANIE DETÍ

Materská škola – Óvoda Széchenyiho ul. 1999/9, 929 01 Dunajská Streda

Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:

 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,

 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,

 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,

 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy pred svojím rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zváži, či na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky, a či bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne vytvoriť.

Na predprimárne vzdelávanie v súlade s legislatívou sa prednostne prijíma dieťa:

 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,

 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

 • Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Na základe prerokovania v Pedagogickej rade školy a v súlade so Školským poriadkom na predprimárne vzdelávanie riaditeľ materskej školy v súlade s § 3 ods.2 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. určuje nasledovné podmienky prijímania detí (ostatné podmienky):

 • dieťa, ktoré už má v materskej škole prijatého súrodenca,

 • trvalý pobyt dieťaťa v meste Dunajská Streda (čo neznamená, že dieťa nemajúce trvalý pobyt v meste nemôže byť prijaté),

 • individuálna situácia dieťaťa/rodiny (dieťa samoživiteľa, osirelé dieťa),

 • základné sebaobslužné návyky dieťaťa (hygiena, stravovanie …).

Výnimočne možno do MŠ prijať aj dieťa od 2 rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).

Podávanie žiadostí a prijímania detí na predprimárne vzdelávanie:

 • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. Žiadosti na predprimárne vzdelávanie na nasledujúci školský rok sa podávajú od 30. apríla do 31. mája.

 • Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydal nasledovné rozhodnutie:

 • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;

 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať.

Žiadosti je možné:

Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ sa môžu podať nasledovným spôsobom:

 • vyplniť online prihlášku na web stránke mesta Dunajská Streda www.dunstreda.sk (treba vybrať z ponuky našu materskú školu),

 • podať podpísanú žiadosť zákonným zástupcom/ami poštou na adresu MŠ:

Materská škola – Óvoda Széchenyiho ul. 1999/9, 929 01 Dunajská Streda,

 • e-mailom na e- mailovú adresu: msszechenyiho [at] dunstreda.sk - prosíme naskenovať (odfotiť) aby tam bol podpis zákonného zástupcu,

 • vhodiť podpísanú žiadosť zákonným zástupcom/ami do poštovej schránky MŠ, ktorá je umiestnená pri malej bráne.

Rozhodnutie o prijatí dieťaťa:

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa riaditeľka materskej školy vydá do 15. júla 2020.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bude prijaté na diagnostický pobyt.

Toto ste už čítali?

Cookies