Back to top

Schválili rozpočet mesta

Publikované: 25. január 2023 - 16:33
Zastupiteľstvo mesta Dunajská Streda zasadalo 24. januára. Na svojom treťom zasadnutí mestskí poslanci okrem iného hlasovali aj o rozpočte nášho mesta na rok 2023.
Schválili rozpočet mesta

Roland Hakszer v úvode rokovania navrhol zaradiť do programu bod o odmeňovaní poslancov, čo väčšina prítomných nepodporila. Na návrh poslanca Ákosa Horonya po predchádzajúcom odklade na zasadnutí v decembri 2022 už po druhýkrát preložili návrh na schválenie zástupcov mesta v štatutárnych a kontrolných orgánoch obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda.

Následne zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2023.

Primátor Zoltán Hájos v tejto súvislosti uviedol, že

populistické, nesystémové opatrenia vlády zúžili manévrovací priestor samospráv, no zároveň zvýšili mieru neistoty. Napríklad v dôsledku zavedenia daňového bonusu sa v našom meste zníži príjem z podielových daní o viac ako 800-tisíc eur a na druhej strane neprimerane vysoké ceny energií a inflácia nútia samosprávu k vážnym rozhodnutiam a úsporám. Primátor dodal, že v predloženom návrhu rozpočtu boli definované hlavné priority s prihliadnutím na racionálne hospodárenie. Spomedzi nich vyzdvihol, že je potrebné zabezpečiť plynulú prevádzku mestských inštitúcií a teda zabezpečiť primerané zásobovanie energiami v materských a základných školách ako aj v sociálnych zariadeniach.

Uviedol, že v rozbehnutých grantoch podporovaných Európskou úniou sa bude pokračovať, no zároveň upozornil na to, že v dôsledku inflácie možno očakávať nárast úrokového zaťaženia mesta o niekoľko stotisíc eur. Ďalej zdôraznil, že v predloženom návrhu rozpočtu vyčlenili na dotácie z rozpočtu mesta v oblastiach kultúry, športu, vzdelávania aj oblasti sociálnej v roku 2023 finančné prostriedky v celkovej hodnote 257 000 eur, čo je suma vyššia ako minulý rok.

Primátor dodal, že v súčasnej krízovej situácii budú, žiaľ, vo viacerých prípadoch nútení pristúpiť k úsporným opatreniam; s ich možnosťami boli mestské inštitúcie už oboznámené.

Treba počítať aj s tým, že rozpočtové parametre sa budú v priebehu roka určite upravovať, dodal primátor. Rok 2022 plánujú uzavrieť v apríli - ušetrený prebytok bude zahrnutý do tohtoročného rozpočtu.

Na zasadnutí odznelo: čaká nás neľahké obdobie, ktoré predstavuje vážne výzvy pre samosprávy, teda aj pre Dunajskú Stredu.

Po prijatí rozpočtu boli na rokovaní prezentované výsledky kontrol ukončených v decembri 2022 a následne vedenie mesta rozhodlo o odpredaji alebo zámene niektorých pozemkov.

Schválili zámer výpožičky nebytových priestorov vo vlastníctve mesta medzi Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára a občianskym združením NFG, ako aj predĺženie zmlúv o nájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v Základnej škole Ármina Vámbéryho, ZŠ Gyulu Szabóa, ZŠ Smetanov háj a ZŠ Zoltána Kodálya.

Poslanci mesta schválili Dodatok č. 7 k Prevádzkovému poriadku pohrebísk mesta Dunajská Streda, ktorým sa cena za vybudovanie základov hrobového rámu prevádzkovateľom pohrebiska na mestských cintorínoch zvýši pre jednohrob z doterajších 229 eur na 275 eur a pre dvojhrob z 314 eur na 377 eur.

Ďalej sa hlasovalo o návrhu Etického kódexu vzťahujúceho sa na zamestnancov mesta a schválený bol aj rozpočet Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta na financovanie projektov realizovaných v rámci programu „Podpora všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných účelov alebo verejnoprospešných účelov v roku 2023“. Žiadosti o dotácie z rozpočtu mesta možno podať prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovej stránke mesta.

Zatiaľ čo doteraz sa žiadosti o finančnú podporu mesta podávali do konca januára, vzhľadom na práve schválený rozpočet na rok 2023 termíny podávania žiadostí určili na obdobie od 30. januára 2023 do 28. februára 2023.

V bode „Rôzne“ sa hovorilo aj o parkovaní – dozvedeli sme sa, že na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva bude ďalej upresnené všeobecne záväzné nariadenie o parkovaní; v záujme zástupcov mesta je vyhovieť požiadavkám obyvateľov s prihliadnutím na parkovacie potreby osobných vozidiel a dunajskostredských rodín.

Attila Nagy

Toto ste už čítali?

Cookies