Back to top

A. Szabó László: „Potrebujeme park!”

Publikované: 25. máj 2021 - 16:59
Na území mesta Dunajská Streda je niekoľko pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve štátu a sú spravované Slovenským pozemkovým fondom. Mesto požiadalo o bezodplatný prevod piatich takýchto parciel ešte v septembri minulého roka a v tomto procese sme pokračovali na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva prijatím ďalšieho uznesenia, v ktorom žiadame o prevod ďalších troch pozemkov v prospech mesta. Ak sa tieto pozemky stanú majetkom Dunajskej Stredy, potom spolu s pozemkami, ktoré už vlastní mesto, sa vytvorí súvislá 7-hektárová plocha, ktorú by sme mali využiť ako mestskú zeleň.
A. Szabó László: „Potrebujeme park!”

Táto časť mesta by mohla byť vynikajúcim miestom na vytvorenie centrálneho mestského parku. Keďže motokárová dráha postavená v roku 1972 na predmetných pozemkoch už neplní svoju pôvodnú funkciu jednak kvôli rozhodnutiu vedenia mesta na základe predchádzajúcej žiadosti obyvateľov neďalekého sídliska a jednak kvôli existencii nového moderného motokárového centra v Orechovej Potôni, je možné tieto pozemky využiť čo najekologickejším spôsobom.

Z tohto dôvodu sme s tromi kolegami predložili poslanecký návrh na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva so žiadosťou o prijatie uznesenia o zámere vybudovania centrálneho mestského parku a boli by sme radi, keby sa naštartoval proces spoločného rozmýšľania a plánovania, na základe ktorého by sme vyhlásili medzinárodnú súťaž pre odborníkov v oblasti plánovania parkov.

Nakoľko projekt takého charakteru sa nepripravuje na 2-3 roky, ale pre ďalšie storočie, k tomu aby tieto priestory boli využité čo najlepšie a najefektívnejšie predovšetkým z hľadiska ochrany a zveľaďovania prírody, bude potrebné vypracovať podrobnú štúdiu riešenia dispozície parku, so zvláštnym dôrazom najmä na ekologickú stabilitu a terénne úpravy, ako aj na obvyklé a nevyhnutné funkcie mestského parku, so všetkým potrebným vybavením.

Krajinno-ekologické plánovanie je zložitou profesiou a komplexnou úlohou, preto ako poslanci mestského zastupiteľstva nechceme rozhodovať na spôsob nadšených amatérov o tom, ako a v akej podobe by sa mal navrhnúť tento verejný park, ale predsa chceme, aby obyvatelia mesta ako budúci užívatelia parku zohrali aktívnu úlohu v plánovaní. Preto budeme hľadať spôsob, aby sa aj nápady a predstavy Dunajskostredčanov mohli objaviť v procese prípravy.

Domnievame sa, že zriadenie parku z dlhodobého hľadiska v značnej miere prispeje k zmierňovaniu následkov zmeny klímy a zvýši kvalitu životného prostredia obyvateľov mesta Dunajská Streda, a to najmä pri zachovaní existujúceho lesného pása nachádzajúceho sa na vyššie uvedených pozemkoch.

Vzhľadom na často pertraktované klimatické zmeny vo svete je mimoriadne dôležité podľa možností jednak zachovanie a údržba existujúcej zelene, ale zároveň aj vytváranie ďalších zelených plôch, ktoré majú slúžiť výlučne ako mestská zeleň. Týmto návrhom chceme vyriešiť predovšetkým absenciu rozsiahlej oddychovej zóny na území mesta. Zároveň by sme nemali prehliadať, že vytvorenie komunitného priestoru je z hľadiska budúcnosti jednou z najlepších investícií.

Som presvedčený, že arény komunitného života musia byť vytvárané tak, aby mali priaznivý vplyv aj na naše fyzické a duševné zdravie. Aj v tomto prípade mienime splniť túto výzvu.

A. Szabó László

Toto ste už čítali?