Back to top

Trnavskej župe sa darí dlhodobo dobre hospodáriť. Potvrdzuje to aj záverečný účet.

Publikované: 28. jún 2024 - 8:53
Krajskí poslanci sa v stredu 26. júna 2024 stretli na 13. riadnom zasadnutí Zastupiteľstva TTSK, poslednýkrát pred letnými prázdninami. Schválili záverečný účet župy za predchádzajúci kalendárny rok a vymenovanie nových, resp. pokračujúcich riaditeľov župných kultúrnych inštitúcií. Odsúhlasená bola aj zámena nehnuteľností s Mestom Sereď či majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod cestou k známemu turistickému cieľu – kostolu sv. Kataríny Alexandrijskej, známemu ako Katarínka.
Trnavskej župe sa darí dlhodobo dobre hospodáriť. Potvrdzuje to aj záverečný účet.

Vzhľadom na náročnosť celospoločenskej situácie bol rok 2023 ďalším hospodársky veľmi zložitým rokom. Stále prítomná inflácia, valorizácia miezd, vysoké úrokové sadzby a nižší výber daní z príjmov vyvolali výrazný tlak na rozpočty všetkých samospráv. Napriek tomu sme udržali tempo rastu, finančnú stabilitu a transparentnosť, čo považujem za úspech. Popritom všetkom sme dokázali aj naďalej rekonštruovať cesty a mosty, stavali sme cyklotrasy, modernizovali sociálnu starostlivosť a skvalitňovali vzdelávanie na stredných školách. Faktom je, že i napriek nepriaznivým okolnostiam sme už tretí rok po sebe znížili celkovú zadlženosť župy,“

- povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že dlh TTSK bol k 31. marcu 2024 na úrovni 28,74 percenta. Ako doplnila hlavná kontrolórka TTSK Beáta Farkašová,

„úroveň celkovej zadlženosti TTSK a jej klesajúci trend hodnotím priaznivo. Môžeme byť vzorom ostatným župám, a zároveň dôveryhodným a zodpovedným ekonomickým partnerom.“

Zastupiteľstvo schválilo zámenu nehnuteľností s Mestom Sereď. Vedenie mesta prejavilo záujem o športovú halu s priľahlými pozemkami a miestnou komunikáciou, ktoré sú pre župu ako správcu prebytočné. Kraj na výmenu získa pozemky a stavbu bývalej základnej školy v susedstve areálu Gymnázia Vojtecha Mihálika, pričom plánuje investovať do rozšírenia areálu gymnázia a vybudovania stravovacieho zariadenia pre zvýšenie kvality vzdelávania.

Odsúhlasený bol aj nájom priestorov reštaurácie Semafor Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Piešťanoch, ktorá v jej priestoroch realizuje odborný výcvik v študijnom odbore kuchár, čašník. Škola si bude priestory naďalej prenajímať od Mesta Piešťany, a zároveň ich plánuje rekonštruovať. Na tento účel má škola možnosť použiť prostriedky poskytnuté z Operačného programu Slovensko vo výške 350-tisíc eur.

Bližšie k potrebnej rekonštrukcii je aj prístupová komunikácia k zrúcanine kláštora Katarínka v dĺžke 1,5 kilometra v katastrálnom území Dechtice. Župa po schválení poslancov získa do vlastníctva samotnú cestu, čo najskôr odobrilo obecné zastupiteľstvo v Dechticiach. Župa plánuje rekonštruovať cestu ku Katarínke ešte tento rok, pričom na tento účel má v rozpočte vyčlenenú sumu 360-tisíc eur. Súčasná cesta je nedostatočne upravená pre potreby návštevníkov a turistov, čo zhoršuje bezpečnosť a prístupnosť kultúrnej pamiatky. Kraj tak pokračuje v aktívnej obnove ciest k turistickým cieľom.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave odkúpi od župy areál bývalej Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Piešťanoch. Tento zámer schválilo župné zastupiteľstvo ešte v roku 2023, pričom kúpna cena bola stanovená na základe znaleckého posudku na 2,6 milióna eur. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa ako budúci vlastník nehnuteľností zapojil do výzvy o poskytnutie podpory z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl.

Župa predloží žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt revitalizácie parku v Rakoviciach. Rozsiahlou obnovou prejde park pri kaštieli v areáli miestnej spojenej školy, kde bude obnovený trávnik, prebehne výsadba drevín a park bude doplnený o nový mobiliár a závlahový systém. Projekt počíta s rozpočtom v hodnote 423-tisíc eur, pričom projektový zámer schválila Rada partnerstva TTSK na svojom poslednom zasadnutí.

Poslanci tiež vzali na vedomie ďalších 19 projektových zámerov za oblasť školstva, kultúry a cestnej infraštruktúry, ktoré budú predložené na schválenie Radou partnerstva TTSK. Medzi nimi je napríklad rekonštrukcia cesty medzi Vrbovým a Trebaticami, modernizácia Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci a rozsiahly balík investícií do stredných škôl naprieč krajom.

Zastupiteľstvo schválilo vymenovanie do funkcie štyroch nových, resp. 11 pokračujúcich riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Výberový proces sa bude opakovať pri výbere riaditeľa Záhorského osvetového strediska v Senici a Západoslovenského múzea v Trnave, pričom výberové konania budú vyhlásené na jeseň.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies