Back to top

Učiteľský zbor na Slovensku starne. Najviac ohrozené nedostatkom pedagógov sú stredné a materské školy

Publikované: 20. december 2023 - 19:18
Inštitút vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnil podrobnú štúdiu o starnutí učiteľskej populácie na Slovensku. V štúdii analyzuje starnutie učiteľskej populácie, jeho vývoj v čase a štruktúru z pohľadu kategórií škôl, regiónov a skupín predmetov.
Učiteľský zbor na Slovensku starne. Najviac ohrozené nedostatkom pedagógov sú stredné a materské školy

Autorky štúdie vysvetľujú, že sledovanie starnutia učiteľov je dôležité pre zabezpečenie potrebného počtu kvalifikovaných učiteľov. Náš vzdelávací sektor čelí mnohým výzvam, medzi ktoré patrí aj nedostatok učiteľov. Starnutie učiteľskej populácie súvisí s týmto nedostatkom, pretože starší učitelia sa postupne stávajú neaktívnymi, či už pre dôchodok alebo zdravotné dôvody.

Hlavné zistenia štúdie poukazujú na to, že starnutie učiteľského zboru na Slovensku už prebieha, pričom najviac ohrozené sú stredné a materské školy. Z regionálneho pohľadu je najväčší podiel vyučujúcich v dôchodkovom veku (63+) v Bratislavskom kraji. Okrem toho štúdia identifikuje najväčšie riziko budúceho nedostatku učiteľov z dôvodu starnutia v Trenčianskom a Banskobystrickom kraji.

Pokiaľ ide o vekové rozdiely v predmetoch, najvyšší priemerný vek (viac ako 50 rokov) majú učitelia odborných predmetov, ako sú technické, poľnohospodárske a spoločenskovedné odbory a učitelia ruského jazyka. Zo všeobecno-vzdelávacích predmetov sú to učitelia fyziky. Naopak, najmladší v priemere sú učitelia všetkých cudzích jazykov (okrem ruského), biológie a učitelia odborných predmetov v školách umeleckého priemyslu.

Inštitút vzdelávacej politiky odporúča niekoľko stratégií na riešenie dôsledkov starnutia učiteľskej populácie. Medzi hlavné riešenia patrí zvýšenie atraktivity učiteľského povolania, väčšie zapojenie absolventov iných ako pedagogických smerov do vyučovacieho procesu a podpora kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Taktiež navrhuje flexibilnejšie pracovné podmienky pre starších učiteľov a programy mentorovania, ktoré by umožnili prenos skúseností medzi generáciami učiteľov a v neposlednom rade - poskytnutie podpory v oblasti zdravia a duševnej pohody.

V záverečnom zhrnutí štúdia apeluje na potrebu zabezpečenia kvality vzdelávania aj do budúcnosti a vyzýva k náležitej pozornosti danej problematike a implementácii vhodných opatrení.

MŠVVŠ SR

 

Toto ste už čítali?

Pozvánka

Pozvánka

Samospráva mesta Dunajská Streda srdečne pozýva...

Cookies