Back to top

Všetko, čo by ste mali vedieť o parlamentných voľbách 2023

Publikované: 29. september 2023 - 16:58
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 budú v poradí deviatymi voľbami poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a uskutočnia sa v sobotu 30. septembra 2023. Zároveň pôjde o štvrté predčasné voľby.
Všetko, čo by ste mali vedieť o parlamentných voľbách 2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sú jednodňové a konajú sa v sobotu 30. septembra 2023 od 7:00 hod. do 22:00 hod.

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí najneskôr v deň konania volieb (30. 9. 2023) dovŕšia 18 rokov.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Ako voliť v parlamentných voľbách 2023?

Do volebnej miestnosti si stačí so sebou priniesť občiansky preukaz. V prípade, že volič volí v okrsku, v ktorom nie je zapísaný, musí preukázať hlasovací preukaz.

Člen okrskovej volebnej komisie si zapíše účasť voliča a požiada voliča o podpis. Volič následne dostane hlasovacie lístky.

Vyberie jeden hlasovací lístok s názvom politickej strany, ktorej chce dať hlas. Môže zakrúžkovať najviac 4 kandidátov (krúžkujú sa poradové čísla), ktorým chce dať preferenčné hlasy.

Následne hlasovací lístok vhodí do volebnej urny a zvyšné hlasovacie lístky do schránky na to určenej.

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre Voľby do Národnej rady SR, konané dňa 30.09.2023 V zmysle § 8 ods. 1 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Dunajská Streda určuje volebné okrsky a v nich volebné miestnosti nasledovne:

Toto ste už čítali?

Cookies