Back to top

Všetko o parkovacích preukazoch ŤZP

Publikované: 31. júl 2019 - 11:22
Parkovací preukaz ŤZP je určený pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Vydáva sa osobám odkázaným na individuálnu dopravu s cieľom zjednodušiť im život. Pozrite si, aké podmienky musí žiadateľ parkovacieho preukazu ŤZP spĺňať a aký administratívny proces čaká osoby, ktoré o takýto preukaz žiadajú.
Všetko o parkovacích preukazoch ŤZP

Aké sú podmienky pre získanie parkovacieho preukazu ŤZP? 

V prípade záujmu o vyhotovenie parkovacieho preukazu si fyzická osoba podá žiadosť priamo na oddelení  posudkových činnosti  Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska. V prípade ak má fyzická osoba trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, požiada o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska.

V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť o parkovací preukaz rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže tak v jej mene, s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave urobiť fyzická osoba spôsobilá na právne úkony.

Potvrdenie môže vyhotoviť lekár so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekár so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.

Kedy žiadateľ získa parkovací preukaz? 

a) z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b) podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

V prípade splnenia podmienok pre vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3×3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

Na ako dlho sa takýto preukaz vydáva? 

Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s ŤZP nezanikne nárok na parkovací preukaz. Avšak môže byť aj na dobu určitú v prípade, ak kontrolu nariadi posudkový lekár.

Vydáva sa preukaz na evidenčné číslo vozidla alebo na osobu? 

Parkovací preukaz je vydávaný na osobu.

Aké výhody plynú osobe s takýmto preukazom?

Výhody plynúce z držiteľstva parkovacieho preukazu sú ustanovené zákonom o cestnej premávke.

Vodič vozidla s parkovacím preukazom:

  • môže stáť na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce osoby s ŤZP,
  • nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať zákaz státia,
  • môže, ak je to nevyhnutné, vchádzať aj tam, kde je dopravnou značkou vjazd povolený len vymedzenému okruhu vozidiel a do pešej zóny; pritom nesmie ohroziť bezpečnosť cestnej premávky; týmto oprávnením nie je dotknutá povinnosť vodiča uposlúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta.

Parkovací preukaz fyzickej osoby so zdravotným postihnutím sa umiestňuje v prednej časti vozidla tak, aby bola jeho predná časť jasne viditeľná na účely kontroly.

Vozidlá a jazdné súpravy ktoré sú zaregistrované osobou, ktorá je držiteľom parkovacieho preukazu  podľa §7 písm. h) zákona č. 488/2013 Z. z.  o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov, sú oslobodené od úhrady diaľničnej známky.

Niektoré mestá a obce, držiteľovi preukazu, alebo parkovacieho preukazu, prideľujú podľa VZN parkovacie miesta v mieste jeho bydliska.

Ako dlho trvá vybavenie parkovacieho preukazu ŤZP? 

Ak je podkladom na rozhodnutie lekársky posudok lehota na vypracovanie lekárskeho posudku je 30 dní od začatia konania. Lehota na vyhotovenie rozhodnutia je 15 dní od vypracovania lekárskeho posudku, teda celkovo 45 dní od podania žiadosti.

Lehota na vyhotovenie rozhodnutia o parkovacom preukaze je 15 dní od vypracovania tohto posudku. Lehota na vyhotovenie komplexného posudku je 60 dní od začatia konania, teda celkovo 75 dní od podania žiadosti.

Ak nemôže príslušný orgán vzhľadom na okolnosti prípadu rozhodnúť v lehote podľa prvej vety, môže ústredie práce predĺžiť lehotu na rozhodnutie najviac o 30 dní.

Aké dokumenty musí žiadateľ predložiť?

K žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa prikladá aj aktuálny „Lekársky nalez“, ktorý vyplní ošetrujúci lekár a lekárske nálezy z odborných vyšetrení.

Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie. Ako informoval tlačový a komunikačný odbor rezortu práce, ku koncu mája 2019 bolo vydaných celkovo 96 758 parkovacích preukazov.

Jednotlivé Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny sú zodpovedné za vyhotovenie parkovacích preukazov, vedenie evidencie o vyhotovených parkovacích preukazoch elektronicky a zabezpečovanie skartácie vrátených parkovacích preukazov.

Čo sa stane, ak držiteľ parkovacieho preukazu zomrie?

Parkovací preukaz treba do 30 dní vrátiť na úrad práce, ktorý ho vydal.

Aké náležitosti má preukaz ŤZP?

Originál parkovací preukaz pacienta má formálne náležitosti, na základe ktorých dokážeme určiť jeho pravosť.

Na prednej strane v jej ľavej časti sa nachádza biely symbol užívateľa vozíka na tmavomodrom pozadí, dátum, ktorým končí platnosť parkovacieho preukazu (v prípade ak nie je na dobu neurčitú), evidenčné číslo parkovacieho preukazu, názov a odtlačok úradnej pečiatky príslušného orgánu, ktorý parkovací preukaz vyhotovil a podpis oprávneného zamestnanca tohto orgánu.

Na prednej strane v jej pravej časti preukazu nájdeme slová „Parkovací preukaz pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím“ uvedené väčším typom písma, slová „parkovací preukaz“ vo vybraných jazykoch Európskej únie malým typom písma, pričom ako prvé sú tieto slová uvedené v anglickom jazyku, slová „Model Európskej únie“, v pozadí kód Slovenskej republiky vyjadrený písmenami „SK“ obkolesený prstencom dvanástich hviezdičiek symbolizujúcich Európsku úniu.

Na zadnej strane v jej ľavej časti je priezvisko fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz, meno fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz, podpis fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz, ak je schopná sa podpísať, fotografia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorej sa vyhotovuje parkovací preukaz.

Na zadnej strane v jej pravej časti slová „Tento preukaz oprávňuje držiteľa k využívaniu vyhradených parkovacích miest a zariadení v členských štátoch EÚ“, slová „Preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť preukazu jasne viditeľná na účely kontroly.

Parkovací preukaz má rozmery 106 mm na výšku a 148 mm na šírku, je bledomodrej farby s výnimkou bieleho symbolu užívateľov vozíka, ktorý má tmavomodré pozadie. Parkovací preukaz obsahuje ochranný prvok hologram a je pokrytý plastickou hmotou.

Doba platnosti parkovacieho preukazu je neobmedzená, ak fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nezanikne nárok na parkovací preukaz. Parkovací preukaz je potrebné umiestniť v prednej časti vozidla tak, aby bola predná časť parkovacieho preukazu jasne viditeľná na účely kontroly.

webnoviny.sk

Toto ste už čítali?

Cookies