Back to top

Zasadalo zastupiteľstvo Dunajskej Stredy

Publikované: 30. september 2020 - 16:44
29. septembra vo veľkej sále mestského úradu sa konalo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Medzi bodmi programu bola aj spojená (konsolidovaná) účtovná uzávierka minulého roka, modifikácia investícií v roku 2020 (č. 5/2020), nové úvery, prechod viacerých školských jedální pod Gastro DS, resp. prestavba podporných systémov verejných služieb, resp. záruky za ne.
Zasadalo zastupiteľstvo Dunajskej Stredy

Prijali nový rozpočet

Po prijatí bodov programu poslanci najprv prijali účtovnú uzáveru za rok 2019, v ďalšom bode odsúhlasili prijatie Ministerstvom financií SR ponúknutú bezúročnú, návratnú pomoc pre mesto v sume 518 692 eur. Štát túto pomoc ponúkol tým samosprávam, ktoré pre pandémiu počítajú s výpadkom vo svojom rozpočte.

Taktiež s veľkou prevahou odsúhlasili už piatu modifikáciu rozpočtu mesta Dunajská Streda. Následne pristúpili aj na štvormilónový dlhodobý úver, ktorý mesto prijme od ČSOB. Pri tomto úvere prišlo k menšej diskusii, sčasti v súvislosti s výškou úveru, sčasti s hlavnými prioritami investície. Tie sa týkajú hlavne obnovy Jarmočného námestia, Námestia sv. Štefana, Vámbéryho námestia, ako aj výstavby spojovacej cesty medzi sídliskom Východ a Malými Dvorníkmi. „Konkrétne, chceme investovať do budúcnosti“, dodal k diskusii primátor mesta Zoltán Hájos.

Zastupitelia samosprávy si vypočuli zhrnutie výsledkov kontrol, ukončených v septembri 2020, ako aj na toto nadväzujúci plán hlavného kontrolóra mesta na rok 2020.

Výmeny pozemkov, mestské garáže, nové školské jedálne sa dostali ku Gatro DS

Po odsúhlasení výmeny pozemkov a nehnuteľností týkajúcich sa mesta plénum odsúhlasilo aj formu nájmu garáží nachádzajúcich sa v komplexe č. 2167 na sídlisku Nová dedina. Občania sa môžu hlásiť na prenájom garáží – celková suma za prenájom je 30 eur za jednu garáž na jeden mesiac.

Podľa rozhodnutia pléna v ďalšom bode, Gastro DS bude obhospodarovať stravovacie zariadenia aj ďalších škôl, takže k nemu prechádza Základná škola Zoltána Kodálya, ZŠ Smetanov háj, ako aj ZŠ Ármina Vámbéryho.

Diskusia okolo systému podpory a pomoci

Ako uviedol primátor mesta Zoltán Hájos, prvoradou príčinou zmeny systému podpory kultúry, športu, vzdelávania, mládeže a sociálnych vecí je väčšia transparentnosť použitia verejných financií, ako aj už skoršie požadovanie záruk zo strany poslancov.

Súčasný systém podpory, ako povedal primátor, je prežitý. Pri vypracovaní nového bolo dôležitým hľadiskom, aby sa odteraz dalo prihlasovať iba elektronicky a spoločným cieľom by bolo, aby každý poslanec a externý člen odbornej komisie mohol hodnotiť tender, čím by sa tieto stali transparentnejšími, a samotný systém pružnejším.

Podľa názoru Ágoty Antal navrhovaný systém spochybňuje oprávnenosť jestvovania odborných komisií. Myslí si, že „čím je systém jednoduchší, tým je prehľadnejší”. Zároveň požiadala, aby zastupiteľstvo prijalo systém spolu s návrhmi odborných komisií. Teda aby o rozdelení 2,5%-nej sumy na podporu rozhodovali všetky tri dotknuté komisie. Aby sumy na podporu naďalej navrhovali odborné komisie, resp. aby zastupiteľstvo dalo súhlas podľa starého systému.

Viceprimátor Attila Karaffa vo svojej odpovedi poukázal na to, že práca odborných komisií nepozostáva iba z rozdeľovania peňazí na pomoc, a keď tak odteraz môže každý poslanec urobiť, tak nejde o porušenie zákona, ale o rozšírenie. Systém sa stane demokratickejším, veď odteraz sa k nemu môže vyjadriť každý poslanec, môže navrhovať sumy na jednotlivé konkurzy.

Viceprimátor László A. Szabó vyzdvihol aj to, že nový návrh sa nebude týkať iba súhrnnej sumy, ale prispieva aj k väčšej prehľadnosti pred širokou verejnosťou. Na dôvažok, nebude zastupiteľstvo o priznaných sumách hlasovať tajne, na neverejnom zasadaní, ale ich návrhy ohľadom súbehov budú transparentné, prístupné každému.

Roland Hakszer sa pýtal, prečo mestská podpora futbalového klubu DAC nie je súčasťou tejto na rozdelenie určenej sumy, a žiadal, aby sa hlasovanie odložilo.

Napokon zastupiteľstvo rozhodlo o prijatí predloženého dokumentu, takže na budúci rok už organizácie pôjdu do súbehov podľa nového systému a o prisúdenej sume budú môcť rozhodovať poslanci.

Daň na rozvoj ostáva, najnovším družobným mestom Dunajskej Stredy bude Győr

Nezávislý poslanec Roland Hakszer podal návrh s cieľom, aby zastupiteľstvo zrušilo skôr odhlasovanú daň na rozvoj – ale bez náležitej alternatívy zastupiteľstvo tento návrh neprijalo.

Zato s tým, aby sa vytvorilo pevnejšie spojenie medzi mestami Dunajská Streda a Győr, súhlasili všetci poslanci. Totiž primátor Győru Dézsi Csaba András a primátor Dunajskej Stredy Zoltán Hájos už na spoločnom stretnutí avizovali: tieto dve mestá by nadviazaním družby prehĺbili spojenie, v budúcnosti by sa tak stalo ešte pevnejším. Ako sa dočítame v rozhodnutí, „s cieľom účinnej spolupráce, ako aj s využitím skúseností v spoločenskej a ekonomickej sfére dúfame, že medzi obyvateľmi týchto dvoch miest vznikne priateľstvo, ktoré prispeje k porozumeniu medzi dvoma národmi a bude zábezpekou mieru a priateľstva v zjednotenej Európe“.

Podľa Zoltána Horvátha medzi občianskymi združeniami Győru a Dunajskej Stredy je už teraz pevné puto. Odznelo aj to, že na dopoludňajšom zasadnutí samosprávy v Győri odznelo vyjadrenie tiež v tomto duchu – takže nečudo, že za vytvorenie družobného vzťahu zahlasovali všetci prítomní poslanci.

Dunajská Streda je proti logistickému parku

V závere zasadnutia Zoltán Hájos vyjadril jednoznačný postoj Dunajskej Stredy, podľa ktorého mesto nesúhlasí s plánovaným logistickým parkom pri Blažove.

„Obavy obyvateľov sú celkom opodstatnené“, uviedol, odborná komisia ochrany životného prostredia už kvôli tomu požiadala o vypracovanie rozsiahlej štúdie ohľadom dopadu na životné prostredie. Ako povedal, doteraz nie je jasné, ako vyrieši investor kamiónovú dopravu, a nie je jasné ani to, ako by ju zabezpečil po cestách tretej triedy. Po vypracovaní štúdie mesto zváži svoje kroky vo veci logistického parku.

Sándor Dakó vo svojej reakcii uviedol, že Dunajskostredčania sú jednomyseľne proti logistickému parku, nikomu nechýba, aby niekoľko sto kamiónov denne zaťažilo dopravu kraja.

(na)

Toto ste už čítali?