Back to top

Zmeny v poskytovaní zliav pre odvoz odpadu

Publikované: 13. február 2020 - 10:24
Pravdou je, že oproti roku 2019 sa v Dunajskej Strede nezmenila stanovená výška sumy pre odvoz smetí, zato čo sa týka zliav, oprávnení poberať ich musia zbystriť pozornosť. Práve o nich pojednáva tento náš článok.
Zmeny v poskytovaní zliav pre odvoz odpadu

V tomto roku sa zmenil, resp. zjednotil dátum podávania žiadostí o 50%-nú zľavu, a to v týchto prípadoch:

Osoby vo veku 62-69 rokov (dôchodcovia), ktorí nemajú samostatný príjem, nie sú v pracovnom pomere a nežijú v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnou osobou, s osobou v pracovnom pomere alebo v pracovnom pomere na čiastočný  úväzok. Vlani mohli požiadať o zľavu v priebehu celého roka, tento rok môžu tak urobiť iba do 31. marca 2020.

Osoby v hmotnej núdzi mohli vlani požiadať o zľavu iba do konca januára, tento rok tak môžu urobiť až do 31. marca 2020.

Ťažko postihnuté osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP, žijú sami alebo s manželom/manželkou, resp. s maloletým dieťaťom, alebo s opatrovateľom, prípadne s ďalšou osobou, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP. Vlani mohli požiadať o zľavu v priebehu celého roka, v tomto roku iba do 31. marca 2020.

Je dôležité vedieť, že ten, kto termín podania žiadosti, teda 31. marec nestihne, stráca nárok na zľavu.

Ďalej, zmenili sa aj zľavy pre odvoz smetí v prípade študentov (90%-né zľavy).

Od roku 2020 požaduje Mestský úrad Dunajská Streda potvrdenie o návšteve školy iba od študentov študujúcich v zahraničí. Tí študenti, ktorí navštevujú školu vo viac ako 80 km-vej vzdialenosti od Dunajskej Stredy, nemusia predložiť ani potvrdenie o návšteve školy, ani o prechodnom bydlisku.

Tí študenti, ktorí navštevujú školu v rozmedzí do 80 km od Dunajskej Stredy, musia predložiť potvrdenie o prechodnom bývaní.

Podať žiadosť však treba v každom prípade. V žiadosti o zľavu treba uviesť meno a priezvisko študenta, osobné číslo alebo dátum narodenia.

V roku 2020 sa oproti roku 2019 nezvýšia suma za odvoz odpadu, resp. nedošlo k zmene ani pri nasledovných zľavách:

- O 50%-nú zľavu môže naďalej požiadať osoba, ktorá zavŕšila 70 rokov veku, žije sama, resp. v spoločnej domácnosti s manželom/manželkou. Zľavu možno uplatniť prvý krát v tom roku, kedy dotyčná osoba dovŕši 70 rokov.

– O 50%-nú zľavu naďalej nemusia žiadať vážne  postihnutí a maloletí (do  18 rokov).

 - 90%-nú zľavu poskytne mestský úrad naďalej na základe podanej žiadosti v tom prípade, ak žiadateľ môže preukázať, že na území Dunajskej Stredy sa nezdržiaval dlhšie ako 90 dní.

Žiadosti o poskytnutie zliav pre odvoz smetí a potrebné potvrdenia treba odovzdať na mestskom úrade, v klientskej bráne. Tlačivá dostanete pri treťom okienku, môžete ich hneď na mieste vyplniť. Obšírnejšie informácie vám poskytnú na vyššie uvedenom mieste, resp. na tel. čísle 031/590 39 51.

Mestský úrad Dunajská Streda, príslušný odbor dáva ďalej osobám, ktoré si nárokujú zľavy, do  pozornosti, že o zľavy poskytované na odvoz smetí treba znova požiadať každý rok, s výnimkou tých, ktoré sa poskytujú automaticky.

Toto ste už čítali?