Back to top

Znížená sadzba poplatku za odpad - O zníženie poplatku treba požiadať do 31. januára 2016

Publikované: 27. január 2016 - 16:29
V roku 2016 v Dunajskej Strede sa poplatok za odpad na osobu zníži o 6ˇ% v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Znížená sadzba poplatku za odpad - O zníženie poplatku treba požiadať do 31. januára 2016

Na webovej stránke mesta je zverejnené úplné znenie VZN č. 12/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Dunajská Streda, ktorého znenie bolo novelizované mestským nariadením 22/2015. Obidve nariadenia určujú aj okruh daňovníkov, ktorí majú nárok na rôzne zľavy. Stanovujú aj podmienky, za akých správca dane zníži sadzbu poplatku, aké potvrdenia treba k žiadosti predložiť a takisto aj lehoty na podanie žiadostí.

O zľavnenú sadzbu poplatku za odpad bolo možné požiadať už aj v minulom roka, avšak na rok 2016 žiadosť treba opätovne podať. Preto príslušný odbor Mestského úradu upozorňuje občanov oprávnených na zľavy, že ak chcú zľavy uplatniť aj na rok 2016, znovu majú podať žiadosť. Nižšie informujeme o tom, ktoré kategórie občanov a do akej lehoty majú podať žiadosti o zľavy.

Ako, za akých podmienok a do akého termínu možno žiadať zníženie sadzby?

Od minulého januára sa značne rozšíril  okruh oprávnených osôb, ktoré majú nárok na zľavy, navyše v niektorých prípadoch zľavy prislúchajú daňovníkom automaticky, teda netreba podať žiadosť.

Znížená, 50 percentná sadzba sa vyrubuje fyzickej osobe, ktorá už dovŕšila 70. rok veku, ak v byte alebo rodinnom dome býva sám, alebo s manželkou/manželom. Tieto fyzické osoby nemusia podávať žiadosť na zníženie poplatku, zľava im prislúcha automaticky.

Nárok na zníženú 50 percentnú sadzbu majú aj tie fyzické osoby vo veku 62-69 rokov, ktoré nie sú samostatne zárobkovo činné, alebo nie sú v pracovnom pomere a nebývajú s osobami, ktoré sú samostatne zárobkovo činné. Túto skutočnosť však musia preukázať predložením potvrdenia od Sociálnej poisťovne. Príslušné tlačivo je k dispozícii na Mestskom úrade na vrátnici. Žiadosť môžu podať po celý rok, nie je stanovená lehota.

Zníženú 50 percentnú sadzbu má aj fyzická osoba s ťažkým postihnutím, ktorá je držiteľom tzv. preukazu ZŤP a žije v byte, alebo rodinnom dome sám, alebo s manželkou/manželom, prípadne opatrovateľom. Oprávnené osoby musia o poskytnutie zľavy požiadať, pričom k žiadosti musia pripojiť fotokópiu preukazu ZŤP. Žiadosť môžu podať po celý rok.

Na zníženú 50 percentnú sadzbu má nárok aj osoba v hmotnej núdzi. Musia však tiež podať žiadosť o zníženej sadzby. Aj v tomto prípade je nutné predložiť potvrdenie od príslušného orgánu o tom, že je v hmotnej núdze. Tieto osoby musia podať žiadosť do 31. januára 2016.

Žiadosti a potvrdenia treba odovzdať na radnici v kancelárii prvého kontaktu. Pri okienku č. 3 sa vydávajú tlačivá, ktoré možno na mieste vyplniť. Odbor daní a poplatkov mestského úradu žiada  oprávnených poplatníkov v hmotnej núdzi, aby do uvedeného termínu, t. j. do 31. januára 2016 podali žiadosti aj s potrebnými potvrdeniami.
Bližšie informácie poskytnú v kancelárii prvého kontaktu pri okienku č. 3.
(dunstreda.sk)

Toto ste už čítali?