Back to top

Májové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Publikované: 23. máj 2024 - 11:35
Mestské zastupiteľstvo mesta Dunajská Streda zasadalo 14. mája po jedenástykrát. Poslanci sa okrem iného zaoberali návrhom na schválenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, problematikou umiestňovania volebných plagátov, otázkou predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021 - 2027, ako aj doručenou petíciou.
Májové zasadnutie mestského zastupiteľstva

Úvodným bodom zasadnutia bola kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho pléna. Následne rozhodli o návrhu na odpustenie časti z mesačného nájomného organizácii ADVENTIM, n.o. Inštitúcia prevádzkujúca strednú školu prednedávnom vykonala opravy na streche budovy, ktorá je majetkom mesta a to bez predchádzajúceho upovedomenia majiteľa. Napriek tomu sa samospráva rozhodla čiastočne vyhovieť žiadosti organizácie.

Poslanci prerokovali protest prokurátora podaný proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta. Cieľom samosprávy je zabezpečiť, aby aktuálne aj platené plagáty boli na vyhradených miestach umiestnené vhodným spôsobom.

Prítomní poslanci schválili vstup mesta Dunajská Streda do Združenia miest a obcí Slovenska a prerokovali návrhy uznesení, ktorými zamietli umiestnenie a prevádzkovanie kasín na území mesta.

Na zasadnutí rozhodli o schválení predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom: Zelené stratégie pre moderné mestá, realizovaného v rámci Výzvy č. INTERREG SK-CZ/2023/1_Klíma v rámci programu Interreg Slovensko – Česko 2021 - 2027. V zmysle uznesenia samospráva v projekte zabezpečí potrebnú spoluúčasť.

V závere zasadnutia sa zastupiteľstvo venovalo petícii, v ktorej dotknutí obyvatelia bývajúci v obytnom bloku vo vlastníctve mesta namietali proti uzneseniu mesta č. 196/2023/8, v zmysle ktorého v mestských nájomných bytoch je zakázané držať psa. Primátor v tejto súvislosti prízvukoval, že predmetné uznesenie bolo ešte na 8. zasadnutí zastupiteľstva schválené z dôvodu, že v niektorých nájomných bytoch sa v tejto veci vyskytli vážne problémy; o zákaze držania psov v nájomných bytoch teda rozhodli v snahe rešpektovať záujmy väčšiny. Samotnú petíciu napokon poslanci vzali na vedomie.

(nagy)

Toto ste už čítali?

Cookies