Back to top

Schôdza mestského zastupiteľstva

Publikované: 27. september 2019 - 11:30
24. septembra zasadalo mestské zastupiteľstvo. Na programe dňa bolo 32 bodov.
Schôdza mestského zastupiteľstva

Hájosa Zoltána v jeho neprítomnosti zastupoval viceprimátor A. Szabó László. Primátor je na služobnej ceste na Tajvane ako člen delegácie TTSK vedenej Jozefom Viskupičom.

Rozpočet je vyrovnaný

Zastupiteľstvo najprv prijalo štvrtú modifikáciu rozpočtu mesta. Modifikáciu predstavil vedúci finančného odboru, Pápay Zoltán, ktorý okrem iného avizoval, že prostriedky určené na auto primátora presunuli na nákup elektrického vozidla pre Gastro DS, tiež sa z rozpočtu odstránila položka na premiestnenie ihriska na ZŠ Szabóa Gyulu, keďže sa nebude realizovať.

Vznikne nová škôlka

Rozhodlo sa aj o predaji pozemku na novú MŠ v správe Reformovanej cirkvi  – bude na dvore ZŠ Smetanov háj.  

Nová športová hala bude mať meno Arena DSz

S podporou vlády SR (2 mil. eur) a maďarskej vlády sa v blízkej budúcnosti bude stavať nová športová hala s názvom Arena DSz. Vznikne aj nová spoločnosť vlastniaca 100 % haly, predsedom predstavenstva bude viceprimátor A. Szabó László a konateľom poslanec Horváth Zoltán, členmi dozornej rady budú poslanci Bachman László, Brunczvik Tünde a Nagy Krisztián.

Hakszer Roland vyjadril svoju nádej, že v blízkej budúcnosti do nej nevstúpi menšinový akcionár, ktorý sa potom stane väčšinovým akcionárom a majiteľom.

Vymenovali druhého konateľa Gastro DS s.r.o

K Hodossymu Szabolcsovi vymenovali za druhého konateľa Gastro DS Kosztru Andrása, ktorý predtým pracoval ako konzultant pre hygienu a gastronómiu. Kosztra sa angažoval aj v prestavbe veľkokapacitnej kuchyne Slovnaftu a od marca t.r. je manažérom Gastro DS. 

Nové názvy ulíc

Dunajská Streda má 3 nové ulice: dve po partnerských mestách, Zentai utca a Beregszászi utca (po slovensky Sentajská a Berehovská), jedna doteraz známa ako Kürti út (Cesta na Ohrady).

Staronoví riaditelia inštitúcií

K 1. októbru by bolo treba zvoliť nového riaditeľa na čelo 3 mestských inštitúcií.

Na post riaditeľa Strediska sociálnych služieb bol prihlásený 1 uchádzač, predchádzajúca riaditeľka, Bíró Johanna, ktorú na pozícii zastupiteľstvo posilnilo.

Avšak na post riaditeľa Mestského kultúrneho strediska Csaplára Benedeka z troch uchádzačov odbornou komisiou odporúčaná Takács Tímea dostala 9 hlasov za a  11 poslancov sa zdržalo, nedostala dôveru. Poverenie predchádzajúcej riaditeľky, Ibolya Ildikó, koncom septembra skončí. Nastala otázka, kto bude od októbra riadiť túto inštitúciu.

Antal Ágota sa domnieva, že zastupiteľstvo nebolo na túto alternatívu pripravené, podľa viceprimátora A. Szabóa Lászlóa treba postupovať zákonne. Viacerí uviedli, že zastupiteľstvo vyjadrilo týmto svoju mienku, nešlo o spochybnenie názoru komisie. Napokon sa zhodli, že si vyžiadajú názor právnikov mestského úradu.

Na poste riaditeľa penziónu dôchodcov bol posilnený doterajší riaditeľ Pongrácz Kálmán.

Obyvateľov Mliečan ubezpečili o podpore

Na zasadnutie zastupiteľstva prišla aj  Ollé Mónika v mene OZ  Pro Ollétejed požiadať zastupiteľstvo o podporu vo veci Dron Industries.

„Žiadam vedenie mesta, aby požiadali odborníkov, chemikov, odborníkov z gumárenského priemyslu, lekárov, odborníkov z odboru ochrany životného prostredia, aby vytvorili nezávislú komisiu, ktorá preskúma danú situáciu, zanalyzuje doterajšie výsledky a vysloví nezávislý názor” – uviedla Ollé Mónika, dodala:

„Žiadam zastupiteľstvo, aby prijalo dnes uznesenie, že podporuje obyvateľov, vyjadrí v ňom, že v prospech nich  vystúpi všetkými právnymi prostriedkami.”

Zastupiteľstvo iniciovalo založenie komisie.

Toto ste už čítali?

Cookies