Back to top

Školenie študentov za pomoci okresného riaditeľstva polície

Publikované: 25. máj 2022 - 20:05
Žitnoostrovské osvetové stredisko spolu s Okresným riaditeľstvom polície v Dunajskej Strede usporiada prednášky na mestských školách, kde sa s deťmi a mládežou porozprávajú o dôležitých oblastiach života, ako je bezpečnosť na cestách, alebo prevencia kriminality. Posledné prednášky sa uskutočnili na Strednej odbornej škole technickej v Dunajskej Strede a na Základnej škole Smetanov háj.
Školenie študentov za pomoci okresného riaditeľstva polície

Agresia a kriminalita mládeže

V súčasnej dobe sa kriminalita dospievajúcich stáva čoraz významnejším, opodstatneným celospoločenským problémom. Mladiství sú z hľadiska vývinu veľmi ohrozenou skupinou.

V rámci preventívnych aktivít Okresného riaditeľstva polície v Dunajskej Strede, menovite preventistka kpt. Bc. Ivetou Végh v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/ - s metodičkou Mgr. Erikou Sinovou, dňa 18. mája 2022 prednášali a diskutovali (v slovenskom aj v maďarskom jazyku) so študentmi 1. ročníka Strednej odbornej školy technickej v Dunajskej Strede (takmer 30 účastníkov) na tému „Trestná zodpovednosť” a „Kriminalita mládeže".

Študenti účastní besedy boli oboznámení s pojmami akými sú priestupok, trestný čin, veková trestnoprávna zodpovednosť. Zdieľané informácie sa stretli s priaznivou odozvou u cieľovej skupiny a veríme, že pozitívne ovplyvnili ich postoje na vytváranie zdravého životného štýlu, klímy v škole a zníženiu protispoločenskej činnosti.

Žitnoostrovské osvetové stredisko zabezpečilo pre účastníkov dvojjazyčné metodické materiály „Pre život bez závislosti", „Povedz nie závislosti!",Ako chrániť dieťa pred drogami" aSlobodné nie drogám".

Detská policajná akadémia“ - „Na ceste nie si sám“, „Stop násiliu“

V rámci preventívnych aktivít Okresného riaditeľstva polície v Dunajskej Strede, menovite preventistka kpt. Bc. Ivetou Végh v spolupráci so Žitnoostrovským osvetovým strediskom /TTSK/ - s metodičkou Mgr. Erikou Sinovou, dňa 20. mája 2022 prednášali a diskutovali so žiakmi 5. ročníka (spolu 40 žiakov) Základnej školy na ulici Smetanov háj v Dunajskej Strede v rámci celoslovenského projektu pre oblasť prevencie kriminality „Detská policajná akadémia“.

Cieľom projektu je predchádzať sociálno-patologickým javom a inej protispoločenskej činnosti, viesť žiakov k zodpovednosti za vlastné správanie a konanie. Žiaci diskutovali a pracovali s pracovným zošitom. „Béčkari“ sa venovali téme „Na ceste nie si sám“. Snahou projektu je zvýšiť bezpečnosť detí ako účastníkov cestnej premávky, zvýšiť povedomie o pravidlách cestnej premávky, naučiť deti správne reagovať v nepredvídaných situáciách.

Oboznámili sa s dopravnými zariadeniami, povinnosťami chodca aj cyklistu, pokynmi policajta a boli upozornení, aby nosili reflexné prvky. Žiaci 5. A sa venovali téme „Stop násiliu“. Zoznámili sa s pojmom násilie a šikanovanie. Rozprávali sa o tom, čo je to násilie, čo majú robiť, ak sa dozvedia o násilí vo svojom okolí, alebo ak sa sami stanú obeťou násilia. Aj o tom, čo hovorí zákon.

ŽOS, Erika Sinová

foto: Žitnoostrovské osvetové stredisko

Toto ste už čítali?

Cookies