Back to top

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Publikované: 13. jún 2020 - 20:51
Mesto Dunajská Streda podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa.
Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským –-Vámbéry Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda.

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na príslušný typ a druh školy v súlade s §9, §10 ods.1, §11 ods.1 písm. a) a §39 zákona NR SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 • najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti v zmysle § 3 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady.

Ďalšie požadované predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka a maďarského jazyka,
 • znalosť predpisov z oblasti školstva.

Zoznam požadovaných dokladov k prihláške do výberového konania:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o pedagogickej činnosti,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov,
 • písomný súhlas uchádzača s použitím osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaný nástup: 1. august 2020

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi posielajte poštou, alebo doručte osobne na Mestský úrad v Dunajskej Strede, v obálke s označením " Výberové konanie – ZŠ

Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola - NEOTVÁRAŤ " do 1. júla 2020.

Adresa: Mestský úrad

Hlavná č. 50/16

929 01 Dunajská Streda

Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle:+421 31 590 39 18.

V Dunajskej Strede, 10. júna 2020

JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

Toto ste už čítali?

Cookies