Back to top

II. cyklické tvorivé dielne: Sviatok slovenčiny

Publikované: 10. december 2018 - 14:44
Cyklické podujatie formou tvorivých dielní pripravilo Žitnoostrovské osvetové stredisko /zriaďovateľ TTSK/ pre pedagógov, žiakov a študentov škôl so slovenským vyučovacím jazykom okresu Dunajská Streda v priebehu mesiacov október a november t.r. Nultý ročník bol zorganizovaný už v roku 2001, potom sa osveta venovala viac iným oblastiam vzdelávania.

Situácia v umeleckom prednese na Žitnom ostrove však dlhodobo upozorňovala na fakt, že pokračovať v tejto motivácii detí, ale aj pedagógov je viac ako nutné. Po minuloročnom úspešnom projekte SVIATOK SLOVENČINY podporenom aj FPU sme nadviazali aj tento rok. Cieľom podujatia bolo rozvíjať zručnosti v oblasti umeleckého slova - prednesu poézie,  prózy a dramatizácie textu.

Jednotlivé stretnutia boli adresované osobitne pedagógom slovenského jazyka a režisérkam dramatických krúžkov a  zvlášť žiakom a študentom v obvode Šamorín /na Gymnáziu M.R. Štefánika/, Dunajská Streda a Veľký Meder v klubovni ŽOS. Špičková lektorka Mgr. Jaroslava ČAJKOVÁ, metodička Národného osvetového centra v Bratislave pripravila pre početných účastníkov pestré tvorivé dielne, ktoré sprevádzal záujem, sústredené ticho, ale aj veselý smiech, tvorivá atmosféra a radosť z práce. Pracovalo sa interaktívnou formou v skupinkách. Jednotliví účastníci /učiteľky, ale aj deti / vyberali, spracovávali a dokonca aj prednášali z ponúknutých textov. Pritom sa najprv učili dýchať, pracovať s bránicou, mimickými svalmi, naučili sa správne dýchať pri verejnom prejave, správne vyslovovať niektoré hlásky, veselo sa zabávali na náročných „ jazykolamoch “ – jazykových cvičeniach.

Dôvodom, ktorý motivoval osvetárov pripraviť takéto netradičné školenie je fakt, že na Žitnom ostrove v posledných rokoch rapídne klesal záujem o umelecký prednes a to nielen počtom, ale aj úrovňou, V okrese máme dokonca školy, ktoré sa už niekoľko rokov nezúčastnili ani postupovej súťaže HVIEZDOSLAVOV KUBÍN! Treba zdôrazniť, že aj tu sa ukázalo majstrovstvo lektorky – pani Čajkovej, ktorá program aktuálne prispôsobila danému stavu, pričom sa nestratil ani individuálny prístup. Súčasťou programu bola aj spätná väzba účastníkov a to anonymnou písomnou formou. Stala sa nenahraditeľným zdrojom prípravy ďalšieho ročníka tvorivých dielni, ktorý pripravujeme už teraz. Podstatou každého vyjadrenia účastníkov sú vzácne slová uznania a obdivu lektorke za podnetnú motiváciu, za odborné usmernenie a pomoc v oblastiach prípravy na súťaž či v nácviku divadla. Napríklad oblasť výberu a spracovania textu. Ide o to, že umelecký prednes či recitácia nespočíva len v tom „naučiť sa text naspamäť! Alebo využívať aj metódu kolektívnej recitácie, čo dlhodobo prezentuje iba ZŠ J. Amosa Komenského vo Veľkom Mederi /paradoxne jedna z najmenších škôl okresu/ a tento rok pribudli študenti z Gymnázia M.R. Štefánika zo Šamorína. Veľmi sa tešíme .

Podujatia SVIATOK SLOVENČINY na Žitnom ostrove sa zúčastnili všetky školy s vyuč. jazykom slovenským – základne a stredné a dokonca prišli aj z malotriednych škôl zo Štvrtka na Ostrove, Veľkej Paky a Kvetoslavova, ale aj z iných ako napr. SZŠ s vjm. D. Streda, Obchodnej akadémie V. Meder a SOŠ spotr. družstiev JEDNOTA Šamorín. Počet účastníkov presiahol viac ako stodvadsať účastníkov, čo je veľký úspech!

Finančný príspevok na základe projektu ŽOS poskytol FOND NA PODPORU UMENIA, metodičkou podujatia bola Bc. Erika Sínová.

j.svetlo

Foto: archív ŽOS

Toto ste už čítali?

Cookies